Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту


“Hate Speech in the Media and Internet in Kyrgyzstan-2014”.Annual report has presented.

 23-01-2015, 14:35
“Hate Speech in the Media and Internet in Kyrgyzstan-2014”.Annual report has presented.

School of Peacemaking and Media Technology has presented its annual report "Hate Speech in the Media and Internet in Kyrgyzstan-2014”. The report was based on the analysis on hate content carried in the surveyed print, broadcasting and online media outlets published and issued in the country in Kyrgyz and Russian languages, which were classified according to perpetrators; victims; topics, genres, types of hate speech, stereotypes and clichés.

47 media outlets most popular among audience were selected for the study. Content analysis showed that more than one-third (36.1%) of media monitored contained hate speech. Almost 56% of all articles examined contained harsh and moderate hate language.

Classification by media types identified that in 2014 print media outlets included the majority of hate speech. 41.3% of newspapers monitored contained ad hominem attacks. Then follow online media, which 27.2% of hate speech rained down on the internet, and finally TV channelsgave of hate speech 1% only.

In 2014 compared to the previous year, general trends changed a little, and hate speech vocabulary showed some growth. Distinctive trend of 2014 were retranslating stereotypes and quoting by reporters of xenophobic connotations expressed by speakers in the political arena, media texts with dubious quotes with no editorial comments.

Author’s columns often contained harsh and moderate hate speech, direct and implicit forms for accusing an ethnic group of unwelcomed willingness to settle down in the region; creating negative image of an ethnic group by covering domestic conflicts and accusations of criminality.

Kyrgyz language newspapers top the list of hate speech producers; whereas online outlets top the list among Russian language media.

Hate speech in a wide range of topics

Hate speech creates negative public images of minorities, which proportion in media texts varies based on social and political events and media reflection. In 2014, hate speech was often contained in articles/stories covering discussions on historical and border topics, where ethnic groups were accused of criminality. Hate rhetoric was detected in topics covering the Kyrgyzstan’s reaction to relations between Russia and Ukraine and sanctions against Russia, participation of Kyrgyz nationals in the war in Syria, discussion about the Kyrgyz-Canadian JV Kumtor, investment projects of China in Kyrgyzstan, forthcoming accession of the country to the Eurasian Union.


“Кыргыз Республикасында 2014-жыл аралыгындагы ЖМКдагы жана Интернеттеги душмандашуу тили”

 23-01-2015, 14:29


 “Кыргыз Республикасында 2014-жыл аралыгындагы ЖМКдагы жана Интернеттеги душмандашуу тили”

Борбор Азиянын Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар Мектеби "Кыргыз Республикасында 2014-жыл аралыгындагы ЖМКдагы жана Интернеттеги душмандашуу тили” боюнча бир жылдык докладын жарыялайт. Билдирүүдө мамлекеттин аймагындагы кыргыз жана орус тилинде чыккан басылма, телеберүү жана он-лайн медиага жүргүзүлгөн контент-анализдин жыйынтыгы камтылган. Изилдөөдө аудиторияда абдан көп талап кылынган 47 ЖМК тандалган. Контент-анализдин жыйынтыгында изилденген медианын үчтөн көбүрөөк бөлүгүндө (36,1%) душмандашуу тили бар болгон.

ЖМКнын түрлөрүндөгү системалаштырууда жылдагыдай эле 2014-жылы өткөн өтө катуу душмандашуу тили ЖМКнын басылматүрүндө болуп чыкты. Изилденген гезиттин 41,3% душмандашуу чабуулуна ээ болуп чыкты. Андан соң Интернеттеги он-лайн медиалардын 27,2% душмандашуу ачуусуна алдырган, алардын ичинен азыраак душмандашуу тили (1%)телеберүүдө трансляцияланган.

2014-жылы өткөн жыл менен салыштырганда жалпы тенденциялар бир аз өзгөргөн, кээ бир позициялар боюнча жек көрүү лексикасынын өскөнү белгиленген. Өзгөчөлөнгөн тренд катары журналисттер тарабынан ретрансляциялык стереотиптерди жайылтуу жана чиновниктердин менен саясатчылардын ар кандай иш-чараларда ачык ксенофобдук билдирүүлөрүн, редакциялык комментарийсиз тексттерди цитаталоо болду. Автордук рубрикаларда көбүнчө душмандашуу тилинин катуу жана орто типтери пайдаланылды, айрым бир топтордун Кыргызстанда отурукташуусуна жол бербөөгө кыйыр жана тикелей үндөөлөр; тигил же бул этностун криминалдуулугуна ынандыруу жүрдү.

 

Душмандашуу тилин пайдалануу боюнча рейтингдерде кыргыз тилдүү ЖМКнын арасынан гезиттер алдыда болсо, ушул эле жагдай боюнча орус тилиндеги медиа-чөйрөдө он-лайн басылмалар алдыда болду.

Душмандашуу тили тематиканын кеңири спектринде

Аз сандагы улуттарга карата кептеги душмандашуу тили коомдо терс пикир жаратат жана коомдук-саясий окуяларга, анын ЖМКда чагылдырылышына жараша болот жана медиа-тексттерде ошого жараша анын салыштырмалуу салмагы өзгөрүп турат. 2014-жылы душмандашуу тили тарыхый жана чек арага тийиштүү темага арналган макалаларда/сюжеттерде айтылган, анда этностун криминалдуулугуна кине коюлган ойлор билдирилген. Жек көрүү риторикасы Россия менен Украинанын ортосундагы мамилеге Кыргызстандын реакция кылуусу жана РФга каршы санкцияга, Кыргызстандын Сириядагы согушка катышкандыгы, биргелешкен Кумтөр кыргыз-канада ишканасы боюнча дискуссия, КЭРдин Кыргызстандагы инвестициялык долбоорлору, мамлекеттин Евробиримдикке келечекте кирүүсү боюнча материалдарда белгиленген.


 

Ежегодный доклад: «Язык вражды в СМИ и Интернете Кыргызской Республики-2014».

 23-01-2015, 14:18
Ежегодный доклад: «Язык вражды в СМИ и Интернете Кыргызской Республики-2014».

 

Школа миротворчества и медиатехнологий в Центральной Азии представила ежегодный доклад: «Язык вражды в СМИ и Интернете Кыргызской Республики-2014».Отчет отражает результаты контент-анализа печатных, вещательных и он-лайн медиа выходящих на территории страны на кыргызском и русском языках.

Для исследования были отобраны 47наиболее популярных у аудитории СМИ. Результаты контент-анализа показали, что более трети (36,1%) изученных медиа содержали язык вражды.

Систематизация по видам СМИ выявила, что в 2014 году наибольшей враждебностью, как и в прежние годы, былипечатные СМИ. 41,3% обследованных газет содержали враждебные атаки. Затем идут онлайн медиа, которые выплеснули 27,2% ненависти в Интернет, и менее всего языка вражды транслировалось нателевидении (1%).

В 2014 году по сравнению с предыдущим годом общие тенденции немного изменились, по некоторым позициям отмечен рост лексики ненависти. Отличительным трендом стало тиражирование ретрансляционных стереотипов и цитирование журналистами явно ксенофобных высказываний, заявленных спикерами на политической арене и цитируемых журналистами, а также текстов без редакционных комментариев. В авторских рубриках часто использовался жесткий и средний типы языка вражды, прямые и завуалированные призывы не допустить закрепления в Кыргызстане определенных групп; утверждалось о криминальности того или иного этноса.  • Военные возле рынка запчастей в во время массовых беспорядков, г. Ош, июнь 2010 год

  • Участники тренинга по медиации и урегулированию конфликтов строят "Башню мира", Бишкек, апрель, 2011 год

  • Тренинг для журналистов по разрушению стереотипов, Бишкек, апрель, 2012 год

  • Семинар по производству командных репортажей в мультинациональных журналистких группах, Бишкек, август, 2012 год


Он-лайн курс
Образование и тренинги


ЛЕТНЯЯ ШКОЛА В ЕВРОПЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ МИРОТВОРЦЕВ

Для развития следующего поколения миротворцев секретариат ОБСЕ организовывает летнюю школу для 20 молодых людей из стран Южного Кавказа…

Подробнее


Вебинары


ВЕБИНАР ПО РАБОТЕ С НОВОСТНЫМИ РАССЫЛКАМИ ОТ POINTER

Университет Poynter приглашает на вебинар: "Дорогой читатель: как добиться большего с вашей новостной рассылкой", который пройдет 23 мая в 2 часа дня по восточному дневному времени (19:00 часов по кыргызстанскому времени).На вебинар приглашаются руководители СМИ, редакторы бюллетеней и сотрудники по коммуникациям.

Участники узнают, как сделать рассылку полезной и интересной; как развивать бюллетень, чтобы он продолжал отвечать потребностям читателей; о советах и приемах, помогающих привлечь читателей к контенту; о творческих идеях, помогающих создавать хорошие рассылки, и о том, как искать интересный для читателей контент и как определять успешность бюллетеня.Курс ведет Крис Хиггинсон– автор и редакторThe Seattle Times’ Morning Brief.

Регистрация продолжается. Стоимость курса – 29,95 долл. США.

Подробная информация

 

Подробнее


Наши услуги


ПОМОЩЬ В АДВОКАЦИИ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ

ПОМОЩЬ В АДВОКАЦИИ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕГруппа независимого мониторинга, экспертизы и анализа Школы миротворчества оказывает поддержку, проводит  консультации и внесудебную экспертизу по вопросам, связанным с высказываниями или распространением информации в Интернете.

ПОМНИТЕ: независимая оценка спорного контента является весомой доказательной базой при рассмотрении дел и может повлиять на его исход. Инструменты и практики квалификации контента, разработанные и применяемые в экспертизах Школы миротворчества базируются на последних мировых разработках анализа онлайн контента позволяют делать квалифицированные выводы и заключения. 

Эксперты Школы миротворчества входят в группу авторов-разработчиков МЕТОДИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА по проведению  комплексной судебной психолого-лингвистической и религиоведческой экспертизы в Кыргызской Республике, которая была издана в марте 2017 года и станет одним из главных документов для Центра судебных экспертиз Минюста КР.

 

 

 

Подробнее


Лагерь медиа-инновацийВзгляд изнутри

Партнеры