Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту


Combatting Violent Extremism Through Media and Awareness

 12-12-2017, 14:59

Combatting Violent Extremism Through Media and AwarenessThe School of Peacemaking and Media Technology in Central Asia with the financial support of the Democracy Commission of US Embassy in the Kyrgyz Republic is implementing the project intended for early warning of extremist propaganda, by building rapid response for radical discourse via the media and communications strategies.

The analysis of media sphere and internet carried out by the project experts shows that religious intolerance takes one of the top places among all media phobias and can contribute to the conveyance of extremist ideology. The media often form their content based on news events found on the internet. On the one hand, they provide the audience with more diverse information; on the other hand, they can retransmit the ideas of extremism once they get caught by the propaganda. Moreover, when covering extremism and related issues visual content from various online sources is being widely used. This content is often the propaganda of radical narratives leading to violent extremism.

Based on the researche findings, project staff has developed recommendations and tools of combating the propaganda of violent extremism in media and internet such as training programs for journalists and activistc, as well as models of media campaigns on how to treat these issues in the public domain.

"In our project activity, we apply the peacemaking approach to countering hate in the media as an early warning of extremist propaganda” I. Sikorskaya, Director of the School of Peacemaking and Media Technology in CA, said. "Today journalists, internet activists and communicators have found themselves vulnerable to the propaganda of extremism; so our task is to teach them how to effectively respond to the radical discourse.”

In the framework of the project, journalists and activists will be trained the tools that will help them detect extremist propaganda, use advanced methods to report extremism, humanize Islam in stories to overcome the image of the enemy and reduce the risks of extremism propaganda, respond adequately to destructive online communications.

Зордукчул экстремизм менен медианы жана калкты маалымат менен кабардар кылууну күчөтүү аркылуу күрөшүү

 12-12-2017, 14:54

Зордукчул экстремизм  менен медианы жана калкты маалымат менен кабардар кылууну күчөтүү аркылуу күрөшүү Борбордук Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнология мектеби,Network ofSocial Mediators, АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин Демократиялык комиссиясынын каржылык колдоосу менен медианы жана калкты маалымат менен кабардар кылууну күчөтүү аркылуу экстремиздин жайылышын алдын алуу боюнча долбоорду ишке ашырууда.

 

Долбоордун эксперттери тарабынан жүргүзүлгɵн медиа жана интернет тармагын иликтөөсүнүн жыйынтыгы өлкөдөгү диний терс кɵрүнүштɵрдɵн улам келип чыккан карама-каршылыктуу маалымат башка маалыматтын түрлөрүнө караганда, экстремисттик идеологиянын таралышына олуттуу өбөлгө болоору айтылган. Көбүнчө өлкөдөгү ар кандай медиа борборлору интернет аркылуу таратылган маалыматты колдонуу менен материал даярдашат. Мындай учурда алар коомчулукка ар түрдүү маалымат берүү менен катар, өздөрү кимдир бирөөлөрдүн азгыруусуна кирип, кайсыл бир экстремисттик идеяны таратуучу болуп калганын байкабай калышат. Ошол эле мезгилде, ар кандай түз алып көрсөтүүчү интернет сайттардын аң-сезимге ɵтɵ таасирдүү видео, аудио же сүрөттөрү ошол бойдон колдонулган учурлар кездешет. Өз мезгилинде мындай ыкмалар менен жазылган жаңылыктар зордукчул экстремизмдин идеялары өзгөртүүсүз таратып калат.

Иликтөөнүн жыйынтыктарына таянуу менен долбоордун кызматкерлери массалык маалымат каражаттарындагы жана интернет айдыңындагы зордукчул экстремизм идеяларынын таралышынын алдын алуу боюнча сунуштарды жана аны менен күрөшүү ыкмаларын иштеп чыгышты. Алардын катарына журналисттер жана коомчулук менен байланышчу адистерди окутуу программасы, ошондой эле медиакампания кызматкерлери коомчулуктун кеңири катмарында тараган жогорудагыдай көйгөйлүү маселелерди кантип туура чагылдыруу ыкмалары жөнүндө мыкты жол жоболор камтылган.

Аталган долбоорду ишке ашыруунун алкагында медиадагы терс көрүнүштөрдүн орун алышына жол бербөө максатында экстремисттик идеялардын жайылышын алдын алуу үчүн биз өз-ара түшүнүүчүлүктү күчөтүү ыкмасын колдонобуз. Бүгүнкү күнү коомчулукта ар кандай экстермисттик идеялар таралып жаткан учурда журналисттер жана коомчулук менен иш алып баруучу адистер үчүн экстремисттик идеялардын жайылышына каршы күрөшүүдө зарыл болгон колдомо куралдары жетишсиз болуп калган учурлар кездешүүдө. Ошондуктан, биздин башкы максатыбыз, аларды керектүү колдонмо материалдар менен жетишээрлик деңгээлде камсыз кылуу» - дейт Борбордук Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнология мектебинин директору Инга Сикорская.

 

Долбоордун алкагында журналисттер жана интернет активистери экстремисттик идеялардын жайылышын дароо таанып билүүсүнө зарыл болгон заманбап ыкмаларды колдонууга үйрөтүлөт. Экстремизм жана терроризмди чагылдырууда жогорудагыдай ыкмаларды колдоно билүү, ислам маселесин терең түшүндүрүү жана түз эфирде таратылган тескери таасирдеги күчтүү маалыматтарды туура колдонууга жардам берет.

БОРЬБА С ПРОПАГАНДОЙ ЭКСТРЕМИЗМА ЧЕРЕЗ МЕДИА И ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ

 12-12-2017, 14:48

БОРЬБА С ПРОПАГАНДОЙ ЭКСТРЕМИЗМА ЧЕРЕЗ МЕДИА И ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИШкола миротворчества и медиатехнологий в ЦА при финансовой поддержке Демократической комиссии посольства США в КР реализует проект, нацеленный на раннее предупреждение пропаганды экстремизма через медиа и повышение осведомлённости.

Данные анализа медиасферы и Интернета, проведённые экспертами проекта, показывают, что религиозная нетерпимость занимает одно из лидирующих мест среди всех медиафобий и может способствовать распространению экстремистской идеологии. Медиа часто формируют свой контент из новостных поводов, обнаруженных в Интернете. С одной стороны, они дают аудитории более разнообразную информацию, а с другой - сами могут стать ретрансляторами идей экстремизма, попавшись на уловку пропаганды. Кроме того, широко используется визуальный контент из различных онлайн-источников при освещении экстремизма и связанных с ним вопросов. Этот контент нередко является пропагандой радикальных нарративов, ведущих к насильственному экстремизму.

Основываясь на выводах исследований, сотрудники проекта разработали рекомендации и инструменты борьбы с пропагандой насильственного экстремизма в СМИ и Интернете, такие как обучающие программы для журналистов и специалистов по коммуникациям, а также модели медиакампаний о том, как правильно относиться к этим вопросам в публичном пространстве.

«В деятельности нашего проекта мы используем миротворческий подход к противодействию нетерпимости в медиа, как раннего предупреждения экстремистской пропаганды, - говорит И.Сикорская, директор Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА. - Сегодня журналисты и специалисты по коммуникациям оказались безоружными перед пропагандой экстремизма, поэтому наша задача научить их эффективно реагировать на радикальный дискурс».

В рамках проекта пройдёт обучениежурналистов и интернет-активистов инструментам, которые позволят им распознавать экстремистскую пропаганду, использовать современные методы при освещении экстремизма и терроризма, гуманизировать вопросы ислама, адекватно реагировать на деструктивные онлайн-коммуникации.

 


  • Военные возле рынка запчастей в во время массовых беспорядков, г. Ош, июнь 2010 год

  • Участники тренинга по медиации и урегулированию конфликтов строят "Башню мира", Бишкек, апрель, 2011 год

  • Тренинг для журналистов по разрушению стереотипов, Бишкек, апрель, 2012 год

  • Семинар по производству командных репортажей в мультинациональных журналистких группах, Бишкек, август, 2012 год


Он-лайн курс
Образование и тренинги


ОТКРЫТ НАБОР НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СТАЖИРОВКИ

Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА объявляет очередной набор стажеров из студентов старших курсов факультетов журналистики,…

Подробнее


Вебинары


ВЕБИНАР "ИНСТРУМЕНТЫ ЖУРНАЛИСТИКИ МИРА ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ COVID-19""

ВЕБИНАР "ИНСТРУМЕНТЫ ЖУРНАЛИСТИКИ МИРА ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ COVID-19""
Эпидемия коронавируса уже стала одной из самых  сложных и быстро меняющихся историй 2020 года. Редакции СМИ, которые не имели репортеров по вопросам здравоохранения и науки, должны быстро сориентироваться и начать работать над освещением COVID-19, полностью сосредоточившись на этих новостях. Репортеры, которые освещают этот ритм, учатся оценивать доказательства, расшифровывать  медицинские термины  и статистику, находить х экспертов и гуманизировать  истории. Однако многим не хватает инструментов и навыков.
 26 марта 2020 года состоялся вебинар  в формате мастер-класса на тему «Как освещать COVID-19. Инструменты журналистики мира и международные практики», который  предлагает ряд лучших подходов и практик для освещения пандемии. Посмотите запись этого вебинара и вы найдете много полезного для себя.

Вебинар подготовил и провела Инга Сикорская, директор программ Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА. Вначале марта 2020 она была в Европе, где также изучала опыт освещения пандемии, методы реагирования в СМИ и социальных сетях. На вебинаре Инга поделилась инструментами журналистики мира для освещения коронавируса и кризисов, сопровождающих пандемию, предложила идеи для медиа в контексте текущей ситуации. Мероприятие было организаовано в рамках проекта " Открытые сообщества- открытые СМИ".


Подробнее


Наши услуги


МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТА

 

МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТАГруппа независимого мониторинга, экспертизы, анализа и образования Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА оказывает услуги в НКО секторе, проводит консультации, экспертизу тренинги по вопросам, связанным с медиасферой и публичным дискурсом.

Мы проводим медиа-мониторинги, медиа-исследования, разрабатываем медиа-планы и стратегии, готовим медиа-аналитику по заданным тематикам, а также предлагаем следующие услуги:

·исследование медиа-сферы на основе мониторинга СМИ на предмет освещения по заданной тематике с использованием уникальной методики, анализ, выработка рекомендаций;

·полный медиа-мониторинг и анализ выделенных публикаций по различным индикаторам, в зависимости от задачи– сбор всех материалов об объекте мониторинга по максимально широкому списку с помощью специальных электронных систем мониторинга, ручного поиска и интеллектуальных инструментов для анализа (кыргызский, русский, английский языки);

·по ограниченному медиа-списку – поиск публикаций об объекте мониторинга по определенному списку СМИ (обычно наиболее авторитетные, популярные, значимые с точки зрения достижения ЦА, издания);

·аналитические обзоры по заданной тематике;

·разработка моделей информационно-просветительских кампаний( интеллектуальная логистика, исследование и анализ ситуации, планирование мероприятий, определение аудитории, стратегия, сбор информации, анализ, разработка послания, определение ожидаемых результатов, тестирование кампании, разработка публичных мероприятий, отслеживание результатов кампании);

·разработка медиа-планов, мониторинг и анализ медиа-активности, кризисный медиа-мониторинг, архивный/ретроспективный медиа-мониторинг;

·консультации по созданию медиа-кампаний;

·тренинговые/обучающие услуги, мастер-классы: разработка тематики и программы тренинга;

·проведение медиа-тренингов/мастер-классов;

·информационные услуги (создание релизов, адаптация пресс-релизов под веб-публикацию. линкование, ссылки, теги и т д);

·разработка сценария и создание видео- и аудио-интервью, тезисы;

·подготовка спикеров для пресс-конференций, разработка сценария пресс-конференции и брифингов, тезисы их выступления;

·разработка медиа-плана для участия, выступающего в тематических программах по социально-значимым вопросам;

·редактирование и обработка текстов (кыргызский, русский, английский языки).

Вышеперечисленные услуги осуществляются по договору оказания платных услуг в некоммерческом секторе и рассчитаны в соответствии с калькуляцией платных услуг на текущий год. За подробной информацией обращаться на peacemakingschool@gmail.com или написать сообщение на Фейсбук https://www.facebook.com/Alinapeacemaker


 

 

 

 

Подробнее


Лагерь медиа-инновацийВзгляд изнутри

Партнеры