Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту


FEMALE JOURNALISTS AND ACTIVISTS HAVE TRAINED TO FIGHT AGAINST GENDER STEREOTYPES

 21-02-2021, 21:53


FEMALE JOURNALISTS AND ACTIVISTS HAVE TRAINED TO FIGHT AGAINST GENDER STEREOTYPESFemale journalists and activists have discussed the situation with gender stereotypes and stigma on the Internet and have learned to understand discrimination and tools to counter, assess risk factors to improve their psycho-emotional state during aggression in the online sphere.

The workshop was organized by the School of Peacemaking and Media Technology in Central Asia with the support of the Canada Fund for Local Initiatives (CFLI).

Women participants from different regions of Kyrgyzstan have gathered at the training organized under the project designed to promote gender equality and women’s rights via monitoring, documenting, analysis of the level of stereotypes, stigma regarding women in the media, on the Internet and public discourse.

 

Female journalists and activists, many of whom encounter threats, aggression, and stereotypical behavior in their professional activities have learned about modern methods of detection of gender intolerance on the internet, preventive techniques and ways to mitigate negative consequences.

Women participants have trained to determine the kinds of discrimination and to discern between them during group practice sessions on detection and classification of discrimination.

The last session focused on the analysis of psycho-emotional state of journalists and activists during their work. Many participants have understood how to use their innate resources and to organize mental self-help by means of analytical exercise and interactive discussion designed to detect risk factors and develop personal defense mechanisms.

The research "Gender stereotypes in the media sphere of Kyrgyzstan” was also presented during the event. It demonstrated frequently used stereotypes, intolerance and threats regarding women in Kyrgyzstan.

The participants of the event discussed the recommendations prepared on the basis of the research. The recommendations will be directed to the authorities, the media, and civil society organizations.


 

 

АЯЛ-ЖУРНАЛИСТТЕР ОНЛАЙН-ТАРМАКТАГЫ ГЕНДЕРДИК КЫРДААЛ БОЮНЧА КЫРДААЛДЫ ТАЛКУУЛАШТЫ

 21-02-2021, 21:41

АЯЛ-ЖУРНАЛИСТТЕР ОНЛАЙН-ТАРМАКТАГЫ ГЕНДЕРДИК КЫРДААЛ БОЮНЧА КЫРДААЛДЫ ТАЛКУУЛАШТЫАял-журналисттер жана активисттер онлайн-тармактагы гендердик кырдаал жана стигма боюнча кырдаалды талкуулашты, басынтууну айырмалоону жана ага каршы күрөшүүнүн каражаттарын, агрессивдүү кырдаалдарда өзүнүн психо-эмоционалдык абалын жакшыртуу үчүн тобокелчилик факторлорун баалоону үйрөнүштү.

Семинар Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар тарабынан Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) колдоосунда уюштурулган.

Кыргызстандын ар кайсы бурчунан келген катышуучулар ЖМКда, Интернетте жана ачык дискурста аялдарга карата стереотиптин, стигманын деңгээлине мониторинг жүргүзүү, документтештирүү жана талдоо аркылуу гендердик теңчиликти жана аялдардын укугун жайылтууга багытталган долбоордун алкагындагы тренингде чогулушкан.

Өзүнүн кесиптик ишмердигинде коркутууга, агрессияга жана стереотиптүү мамилеге кабылган көпчүлүк журналисттер жана активисттер интернет-чөйрөдө гендердик сабырсыздыкты заманбап аныктоонун усулдарын, терс кесепеттерди жумшартуу үчүн алдын алуучу техникаларды жана жолдорду билишти.

Басынтууну аныктоо жана классификациялоо боюнча топторго бөлүштүрүлгөн практикалык сабактарда катышуучулар басынтуунун түрлөрүн аныктоого жана алардын айырмасын ажыратууга үйрөнүштү.

Акыркы сессияда журналисттердин жана активисттердин иш маалындагы психоэмоционалдык абалын талдоого көңүл бурулду. Тобокелчилик факторлорун аныктоого багытталган аналитикалык көнүгүүлөр жана интерактивдүү дискуссия жана коргонуунун персоналдык механизмдерин иштеп чыгуу көптөрүнө ички резервди кантип иштетүү керектигине жана зарылчылык келип чыкса өзүндөгү ички психологиялык жардам берүүнү кантип уюштуруу керектигин түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берди.

Ошондой эле иш-чарада Кыргызстанда аялдарга карата көп жайылтылып колдонулган стереотиптерди, сабырсыздыкты жана коркутууларды аныктаган «Кыргызстандын медиатармагындагы гендердик стереотиптер» аттуу изилдөөнүн бет ачары өттү.

Изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча бир катар сунуштамалар даярдалган жана аларды иш-чаранын катышуучулары талкуулашты. Сунуштамалар бийликтегилерге, ЖМКларга жана жарандык коомдун уюмдарына жөнөтүлөт.


СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ СТЕРЕОТИПАМ И ДИСКРИМИНАЦИИ

 21-02-2021, 21:29

СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ СТЕРЕОТИПАМ И ДИСКРИМИНАЦИИЖенщины-журналистки и активистки обсудили ситуацию с гендерными стереотипами и стигмой в онлайн- сфере, научились пониманию дискриминации и инструментам противодействия, оценке факторов риска для улучшения своего психоэмоционального состояния в агрессивных ситуациях.

Семинар был организован Школой миротворчества и медиатехнологий в ЦА при поддержке Canada Fund for Local Initiatives (CFLI).

 

Участницы из разных регионов Кыргызстана собрались на тренинге, организованном в рамках проекта, направленного на поощрение гендерного равенства и прав женщин посредством мониторинга, документирования и анализа уровня стереотипов, стигмы в СМИ, Интернете и в публичном дискурсе по отношению к женщинам.

Журналистки и активистки, многие из которых в ходе своей профессиональной деятельности сталкиваются с угрозами, агрессией, и проявлением стереотипичного отношения, узнали о современных методах выявления гендерной нетерпимости в интернет-среде, превентивным техникам и подходам для смягчения негативных последствий.

 

На групповых практических занятиях по выявлению и классификации дискриминации участницы обучились определять ее виды, а также понимать различие между ними.

Последняя сессия была сконцентрирована на анализе психоэмоционального состояния журналисток и активисток во время их работы. Аналитическое упражнение и интерактивная дискуссия на выявление факторов риска и разработка персональных механизмов защиты позволили многим понять, как задействовать внутренние резервы и при необходимости организовать внутреннюю психологическую самопомощь.

На мероприятии также состоялась презентация исследования «Гендерные стереотипы в медиасфере Кыргызстана», которое продемонстрировало часто используемые стереотипы, нетерпимость и угрозы, распространяемые в отношении женщин в Кыргызстане.

По результатам исследования были подготовлены рекомендации, которые также обсудили участницы мероприятия. Рекомендации будут направлены властям, СМИ и организациям гражданского общества.

 


 


  • Военные возле рынка запчастей в во время массовых беспорядков, г. Ош, июнь 2010 год

  • Участники тренинга по медиации и урегулированию конфликтов строят "Башню мира", Бишкек, апрель, 2011 год

  • Тренинг для журналистов по разрушению стереотипов, Бишкек, апрель, 2012 год

  • Семинар по производству командных репортажей в мультинациональных журналистких группах, Бишкек, август, 2012 годКарта инцидентов
Образование и тренинги


ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ НА ТРЕНИНГ ДЛЯ ЖЕНЩИН-ЖУРНАЛИСТОК И АКТИВИСТОК

Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА при поддержке Канадского фонда местных инициатив (CFLI) объявляет набор среди…

Подробнее


Вебинары


ВЕБИНАР "ИНСТРУМЕНТЫ ЖУРНАЛИСТИКИ МИРА ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ COVID-19""

ВЕБИНАР "ИНСТРУМЕНТЫ ЖУРНАЛИСТИКИ МИРА ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ COVID-19""
Эпидемия коронавируса уже стала одной из самых  сложных и быстро меняющихся историй 2020 года. Редакции СМИ, которые не имели репортеров по вопросам здравоохранения и науки, должны быстро сориентироваться и начать работать над освещением COVID-19, полностью сосредоточившись на этих новостях. Репортеры, которые освещают этот ритм, учатся оценивать доказательства, расшифровывать  медицинские термины  и статистику, находить х экспертов и гуманизировать  истории. Однако многим не хватает инструментов и навыков.
 26 марта 2020 года состоялся вебинар  в формате мастер-класса на тему «Как освещать COVID-19. Инструменты журналистики мира и международные практики», который  предлагает ряд лучших подходов и практик для освещения пандемии. Посмотите запись этого вебинара и вы найдете много полезного для себя.

Вебинар подготовил и провела Инга Сикорская, директор программ Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА. Вначале марта 2020 она была в Европе, где также изучала опыт освещения пандемии, методы реагирования в СМИ и социальных сетях. На вебинаре Инга поделилась инструментами журналистики мира для освещения коронавируса и кризисов, сопровождающих пандемию, предложила идеи для медиа в контексте текущей ситуации. Мероприятие было организаовано в рамках проекта " Открытые сообщества- открытые СМИ".


Подробнее


Наши услуги


МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТА

 

МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТАГруппа независимого мониторинга, экспертизы, анализа и образования Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА оказывает услуги в НКО секторе, проводит консультации, экспертизу тренинги по вопросам, связанным с медиасферой и публичным дискурсом.

Мы проводим медиа-мониторинги, медиа-исследования, разрабатываем медиа-планы и стратегии, готовим медиа-аналитику по заданным тематикам, а также предлагаем следующие услуги:

·исследование медиа-сферы на основе мониторинга СМИ на предмет освещения по заданной тематике с использованием уникальной методики, анализ, выработка рекомендаций;

·полный медиа-мониторинг и анализ выделенных публикаций по различным индикаторам, в зависимости от задачи– сбор всех материалов об объекте мониторинга по максимально широкому списку с помощью специальных электронных систем мониторинга, ручного поиска и интеллектуальных инструментов для анализа (кыргызский, русский, английский языки);

·по ограниченному медиа-списку – поиск публикаций об объекте мониторинга по определенному списку СМИ (обычно наиболее авторитетные, популярные, значимые с точки зрения достижения ЦА, издания);

·аналитические обзоры по заданной тематике;

·разработка моделей информационно-просветительских кампаний( интеллектуальная логистика, исследование и анализ ситуации, планирование мероприятий, определение аудитории, стратегия, сбор информации, анализ, разработка послания, определение ожидаемых результатов, тестирование кампании, разработка публичных мероприятий, отслеживание результатов кампании);

·разработка медиа-планов, мониторинг и анализ медиа-активности, кризисный медиа-мониторинг, архивный/ретроспективный медиа-мониторинг;

·консультации по созданию медиа-кампаний;

·тренинговые/обучающие услуги, мастер-классы: разработка тематики и программы тренинга;

·проведение медиа-тренингов/мастер-классов;

·информационные услуги (создание релизов, адаптация пресс-релизов под веб-публикацию. линкование, ссылки, теги и т д);

·разработка сценария и создание видео- и аудио-интервью, тезисы;

·подготовка спикеров для пресс-конференций, разработка сценария пресс-конференции и брифингов, тезисы их выступления;

·разработка медиа-плана для участия, выступающего в тематических программах по социально-значимым вопросам;

·редактирование и обработка текстов (кыргызский, русский, английский языки).

Вышеперечисленные услуги осуществляются по договору оказания платных услуг в некоммерческом секторе и рассчитаны в соответствии с калькуляцией платных услуг на текущий год. За подробной информацией обращаться на peacemakingschool@gmail.com или написать сообщение на Фейсбук https://www.facebook.com/Alinapeacemaker


 

 

 

 

Подробнее


Лагерь медиа-инновацийВзгляд изнутри

Партнеры