Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту


FEMALE JOURNALISTS AND ACTIVISTS HAVE TRAINED TO FIGHT AGAINST GENDER STEREOTYPES

 21-02-2021, 21:53


FEMALE JOURNALISTS AND ACTIVISTS HAVE TRAINED TO FIGHT AGAINST GENDER STEREOTYPESFemale journalists and activists have discussed the situation with gender stereotypes and stigma on the Internet and have learned to understand discrimination and tools to counter, assess risk factors to improve their psycho-emotional state during aggression in the online sphere.

The workshop was organized by the School of Peacemaking and Media Technology in Central Asia with the support of the Canada Fund for Local Initiatives (CFLI).

Women participants from different regions of Kyrgyzstan have gathered at the training organized under the project designed to promote gender equality and women’s rights via monitoring, documenting, analysis of the level of stereotypes, stigma regarding women in the media, on the Internet and public discourse.

 

Female journalists and activists, many of whom encounter threats, aggression, and stereotypical behavior in their professional activities have learned about modern methods of detection of gender intolerance on the internet, preventive techniques and ways to mitigate negative consequences.

Women participants have trained to determine the kinds of discrimination and to discern between them during group practice sessions on detection and classification of discrimination.

The last session focused on the analysis of psycho-emotional state of journalists and activists during their work. Many participants have understood how to use their innate resources and to organize mental self-help by means of analytical exercise and interactive discussion designed to detect risk factors and develop personal defense mechanisms.

The research "Gender stereotypes in the media sphere of Kyrgyzstan” was also presented during the event. It demonstrated frequently used stereotypes, intolerance and threats regarding women in Kyrgyzstan.

The participants of the event discussed the recommendations prepared on the basis of the research. The recommendations will be directed to the authorities, the media, and civil society organizations.


 

 

АЯЛ-ЖУРНАЛИСТТЕР ОНЛАЙН-ТАРМАКТАГЫ ГЕНДЕРДИК КЫРДААЛ БОЮНЧА КЫРДААЛДЫ ТАЛКУУЛАШТЫ

 21-02-2021, 21:41

АЯЛ-ЖУРНАЛИСТТЕР ОНЛАЙН-ТАРМАКТАГЫ ГЕНДЕРДИК КЫРДААЛ БОЮНЧА КЫРДААЛДЫ ТАЛКУУЛАШТЫАял-журналисттер жана активисттер онлайн-тармактагы гендердик кырдаал жана стигма боюнча кырдаалды талкуулашты, басынтууну айырмалоону жана ага каршы күрөшүүнүн каражаттарын, агрессивдүү кырдаалдарда өзүнүн психо-эмоционалдык абалын жакшыртуу үчүн тобокелчилик факторлорун баалоону үйрөнүштү.

Семинар Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар тарабынан Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) колдоосунда уюштурулган.

Кыргызстандын ар кайсы бурчунан келген катышуучулар ЖМКда, Интернетте жана ачык дискурста аялдарга карата стереотиптин, стигманын деңгээлине мониторинг жүргүзүү, документтештирүү жана талдоо аркылуу гендердик теңчиликти жана аялдардын укугун жайылтууга багытталган долбоордун алкагындагы тренингде чогулушкан.

Өзүнүн кесиптик ишмердигинде коркутууга, агрессияга жана стереотиптүү мамилеге кабылган көпчүлүк журналисттер жана активисттер интернет-чөйрөдө гендердик сабырсыздыкты заманбап аныктоонун усулдарын, терс кесепеттерди жумшартуу үчүн алдын алуучу техникаларды жана жолдорду билишти.

Басынтууну аныктоо жана классификациялоо боюнча топторго бөлүштүрүлгөн практикалык сабактарда катышуучулар басынтуунун түрлөрүн аныктоого жана алардын айырмасын ажыратууга үйрөнүштү.

Акыркы сессияда журналисттердин жана активисттердин иш маалындагы психоэмоционалдык абалын талдоого көңүл бурулду. Тобокелчилик факторлорун аныктоого багытталган аналитикалык көнүгүүлөр жана интерактивдүү дискуссия жана коргонуунун персоналдык механизмдерин иштеп чыгуу көптөрүнө ички резервди кантип иштетүү керектигине жана зарылчылык келип чыкса өзүндөгү ички психологиялык жардам берүүнү кантип уюштуруу керектигин түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берди.

Ошондой эле иш-чарада Кыргызстанда аялдарга карата көп жайылтылып колдонулган стереотиптерди, сабырсыздыкты жана коркутууларды аныктаган «Кыргызстандын медиатармагындагы гендердик стереотиптер» аттуу изилдөөнүн бет ачары өттү.

Изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча бир катар сунуштамалар даярдалган жана аларды иш-чаранын катышуучулары талкуулашты. Сунуштамалар бийликтегилерге, ЖМКларга жана жарандык коомдун уюмдарына жөнөтүлөт.


СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ СТЕРЕОТИПАМ И ДИСКРИМИНАЦИИ

 21-02-2021, 21:29

СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ СТЕРЕОТИПАМ И ДИСКРИМИНАЦИИЖенщины-журналистки и активистки обсудили ситуацию с гендерными стереотипами и стигмой в онлайн- сфере, научились пониманию дискриминации и инструментам противодействия, оценке факторов риска для улучшения своего психоэмоционального состояния в агрессивных ситуациях.

Семинар был организован Школой миротворчества и медиатехнологий в ЦА при поддержке Canada Fund for Local Initiatives (CFLI).

 

Участницы из разных регионов Кыргызстана собрались на тренинге, организованном в рамках проекта, направленного на поощрение гендерного равенства и прав женщин посредством мониторинга, документирования и анализа уровня стереотипов, стигмы в СМИ, Интернете и в публичном дискурсе по отношению к женщинам.

Журналистки и активистки, многие из которых в ходе своей профессиональной деятельности сталкиваются с угрозами, агрессией, и проявлением стереотипичного отношения, узнали о современных методах выявления гендерной нетерпимости в интернет-среде, превентивным техникам и подходам для смягчения негативных последствий.

 

На групповых практических занятиях по выявлению и классификации дискриминации участницы обучились определять ее виды, а также понимать различие между ними.

Последняя сессия была сконцентрирована на анализе психоэмоционального состояния журналисток и активисток во время их работы. Аналитическое упражнение и интерактивная дискуссия на выявление факторов риска и разработка персональных механизмов защиты позволили многим понять, как задействовать внутренние резервы и при необходимости организовать внутреннюю психологическую самопомощь.

На мероприятии также состоялась презентация исследования «Гендерные стереотипы в медиасфере Кыргызстана», которое продемонстрировало часто используемые стереотипы, нетерпимость и угрозы, распространяемые в отношении женщин в Кыргызстане.

По результатам исследования были подготовлены рекомендации, которые также обсудили участницы мероприятия. Рекомендации будут направлены властям, СМИ и организациям гражданского общества.

 


 

Пандемия майыптуулардын медицинага жеткиликтүүлүгүн чектеди

 21-02-2021, 07:34

Пандемия майыптуулардын медицинага жеткиликтүүлүгүн чектедиПандемия маалында чектөө иш-чаралары Кыргызстандагы социалдык  аялуу топторду басынтууну күчөтөт жана алардын укугун чектейт.

Майыптууларды басмырлоо фактыларын документтештирген активисттер  жалгыз калган майыптууларга, көзү начар көргөндөргө жана начар уккандарга, ошондой эле менталдык жактан майыптарга жекече кам көрүү керектигин айтышууда.  

Социалдык жардам көрсөтүүчү атайын топтор, «ишеним телефондору», жашоого маанилүү дары-дармектердин кошумча тизмеси жана кайра калыбына келтирүү бөлмөлөрү – бул пандемия маалында майыптууларга колдоо көрсөтүүчү жана өмүрүн сактап калчу аргалар.  

Аскар Турдугулов, активист, «Жизнь после травмы позвоночника» (Омуртка жаракат алгандан кийинки жашоо), видеоканалын алып баруучу, майыптуулардын кырдаалдарына көз салган блогер. Ал  карантин маалында менталдык жактан жабыркаган адамдар эмне болуп жаткандыгын түшүнө да алышкан жок дейт. Мына ошонун  кесепетинен кээ бирлер депрессияга түшүп кетишти, кээ бири андан да жаман абалда болду. Бирок, эч жактан жардам келген жок деген оюн билдирген. 

«Жакында менталдык майыптыгы бар бир кыз өтүп кетти – дейт блогер. – бул көңүл чөккөндүгүнөн болду».  

Турдугулов Кыргызстандагы  2020-жылдын мартында катталган COVID-19 пандемиясына байланыштуу өзгөчө кырдаалдын киргизилишиндеги медициналык кызмат көрсөтүүгө жеткиликтүүлүктүн бузулушуна көңүл бурдурган. 

Ал «туура эмес дарылоо  же өз убагында дарылабоону», «дарыгерлердин жоктугун», «[Майыптууларга] үйгө дарыгерлерден эч ким келбей койгондугун» факт катары келтирген. Мындан бөлөк, анын сөзү боюнча «гуманитардык жардам [майыптууларга] көрсөтүү зарылчылыкка жараша эмес, баш-аламан болгон». 

Кыймыл-аракети чектелген, майып араба пайдалангандар COVID-19 оорусунун биринчи толкунунда транспорттук чектөө киргизилгендигине жана Үй-бүлөлүк медицина борборлорунун ишмердигинин өзгөрүлгөндүгүнө байланыштуу физикалык жеткиликтүүлүгү чектелген – дейт Балдардын укугун жана кызыкчылыгын жайылтуу боюнча Коммерциялык эмес уюмдардын ассоциациясынын изилдөөчүлөрү. 

«Эгерде бирөө жарым COVID-19 менен ооруп калса алар инфраструктуранын ыңгайлашпагандыгынын жана финансылык каражаттарынын жоктугунун жана дары ала албагандыгынын айынан КТдан өткөнгө, өпкөсүн рентгенге тарттырганга эч кандай мүмкүнчүлүгү жок болгон», – делет Ассоциация жакында жарыялаган отчетунда.

Карантин маалында майыптыгы бар аялдардын арасында ачка калгандар көп болгондугун Теңдик үчүн Коалиция, адам укуктары  жана басынтуунун бардык формалары жана ксенофобияга каршы күрөшкөн  Кыргызстандын расмий эмес   бир катар уюмдары каттаган. 

Өзгөчө кырдаал маалында майыптуу аялдардын көбү өзүнүн жөлөк пулун же пенсияларын ала албай же банк эсептеринен албай калышкан. Майыптуу адамдарга өз алдынча банкка барууга жана ал жерде кезек күтүүгө өтө оор болгон, себеби коомдук транспорт иштебей жаткан. 

Мында кырдаал жашоо менен аёосуз күрөшүүгө мажбурлаган деп белгилейт Коалиция.

Майыптуу, үзгүлтүксүз жардамга муктаж аялдардын дагы бир тобу саламаттык сактоо системасына жеткиликтүүлүктө кыйынчылыкка кептелишкен, ал эми алардын жардамчылары аларга жете алышкан эмес.  

Жалгыздап жашаган майыптуу адамдар Кыргызстандагы  өзгөчө кырдаал  жарыяланган шаарлар боюнча эркин жүрө алган эмес. 

Майыптуу адамдарга ошол оор мезгилде негизинен ыктыярчылар жана ӨЭУлар  жардам берип жатышты, бирок бул жеткиликтүү болгон эмес. 

КР Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 2020-жылдын март айынан баштап бул макала жарыяланган аралыкта Кыргызстанда COVID-19  менен ооругандардын  саны 85 071 жеткен, ал эми алардын ичинен  1 426 каза болгон. 

Күн сайын чыккан статистикада оорунун саны мурдагы жылкыга салыштырганда аз көрүнгөнү менен укук коргоочулар  пандемия коркунучу бар дешүүдө. 

Ошондуктан мамлекет адамдардын, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендердин укугунун кепилдеши жана  басынтуудан алыс болуусун камсыздашы керек.

Анан да бийликтегилер майыптууларга жардам берүүдө ишти жакшы башкарышы үчүн Турдугулов бардык операторлордон акысыз чала турган ишеним телефон каналын, ал эми начар уккандар үчүн Telegram-бот  ачууну сунуштады. 

Майыптуулардын укугун жайылтуунун башка чарасына ооруканаларга жеткиликтүүлүк, кезек күтүүдө жана тез жардам чакырууда тоскоолдуксуз тейлөө болушу керек.  Буга ошондой эле, өтө муктаж дары-дармектердин тизмесин дагы кошуу туура.  

«Социалдык коргоонун райондук башкармачылыгында майыптуу жалгыз жашаган адамдардын тизмеси болушу керек. Биринчиден мына ошолорго барып, алардан кабар алып, телефон чалыш керек болчу. Бирок, эч ким анткен эмес»,- дейт активист.

2019-жылы Кыргызстан БУУнун Майыптуулардын укуктары жөнүндө конвенциясына кошулуп, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жеткиликтүү чөйрө жана инфраструктура менен камсыз кылуу, аларга бардык укуктар менен эркиндиктерди камдоо, ошондой эле жакынкы 10 жылга финансылык пакет каралган бул программаны ишке ашыруу боюнча милдеттенмелерди өзүнө алган. 

Фото Аскар Турдугуловдун жеке архивинен

Макала Кыргызстандагы аялуу топторго жардам берүү үчүн "COVID жана дискриминация” чакырыгына маалымдуулукту жогорулатуу» долдоорунун алкагында жазылган. 

Бул басылма Европа Биримдигинин каржылык колдоосу менен даярдалды. Басылманын мазмуну Борбордук Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана медиа технологиялар мектеби жоопкерчилиги болуп саналат жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт. 

«НЕКОВИДНАЯ» СПРАВКА СТАЛА ПРОПУСКОМ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ УМЕРШИХ ОТ КОРОНАВИРУСА

 21-02-2021, 07:25

«НЕКОВИДНАЯ» СПРАВКА СТАЛА ПРОПУСКОМ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ УМЕРШИХ ОТ КОРОНАВИРУСА85-летнюю Калыйчу-апа из Жумгальского района Нарынской области, умершую в Бишкеке от COVID-19, родственники смогли похоронить на кладбище только после того, как удалось уговорить врача выписать «нековидную» справку о смерти. 

Калыйча-апа заразилась коронавирусом в селе, как и многие сельчане. Семья повезла ее в районный центр в село Чаек, в Жумгальскую районную больницу. Там врачи отказались госпитализировать женщину под разными предлогами, указывая на то, что «в больнице нет мест». Но самое обидное для родственников было заявление врачей, что больная мама «безнадежна, не выживет и надо готовиться к худшему». 

«Мы приняли решение перевезти маму в Бишкек,- рассказывает сын Калыйча-апа, — и двинулись по горным дорогам через перевал». 

Дорога длиной в 239 километров показалось родственникам пожилой женщины дорогой длиной в целую жизнь. То и дело по пути им пришлось останавливать машину и проверять, дышит ли она или нет, какое у неё давление и температура.

Бишкек задыхающийся

Жаркий июль 2020 года усугублялся повальной пандемией и повсеместными вспышками коронавируса, обилием дневных стационаров, где люди пытались получить помощь. СМИ сообщали о смерти нескольких пациентов на порогах больниц, которые так и не дождались врачебной помощи.

Бишкек задыхался от нехватки препаратов, круглосуточных очередей в аптеках и рентгенкабинетах. Иногда в городе наступала мертвая тишина, и только  на дорогах гул сигналов скорой помощи напоминал людям о  мчащихся бригадах к умирающим больным.

По приезду в столицу Кыргызстана семья с больной мамой, выстояв многочасовые долгие очереди в одной из местных столичных поликлиник, сумела провести ей тестовый анализ и получить назначения врачей. Однако госпитализировать её отказались, так как мест в больницах не было. В Бишкеке в это время не хватало коек в стационарах. 

«Нам пришлось лечить почти девяностолетнюю маму самими дома,- рассказывают родственники Калыйчи- апа.-  Когда ей было совсем плохо, мы вызывали городскую скорую помощь, но она не могла приехать в день вызова, обещала прибыть  только через пару суток и не приезжала. Операторы службы экстренной помощи по телефону 118 ставили нас в очередь, и говорили о нехватке машин».

Однажды, когда женщине стало совсем плохо, скорая все-таки приехала, но врач сказал, что госпитализировать уже бесполезно, так как все легкие у нее в воде, и до утра она не продержится.  Время было безнадежно упущено: через несколько часов после визита скорой помощи, 28 июля 2020 года Калыйча- апа умерла.

Отказ в праве на достойное захоронение

Однако на этом проблемы семьи Шамбетова не закончились.

Семья умершей Калыйчы-апа, опираясь на религиозные каноны мусульманской веры, решила срочно похоронить женщину на местном кладбище. 

В соответствии с требованиями Минздрава родственники покойной постарались соблюсти все правила и подготовили тело к транспортировке на кладбище, недалеко от Бишкека. 

Ранее, 14 июля 2020 года в период всплеска пандемии Министерство здравоохранения КР выпустило специальное распоряжение о том, как нужно хоронить людей, умерших от коронавируса и пневмонии. 

Айнура Акматова, начальник общественного здравоохранения Минздрава КР сообщила, что разработана специальная методика для похорон такой категории людей. Главные принципы — нельзя много передвигать тело умершего, участвующие в похоронах должны соблюдать гигиенические нормы и социальную дистанцию. Выделение отдельного участка на кладбище для захоронения умершего от COVID-19 не требуется, гласят Временные методические рекомендации Минздрава КР. Захоронение может производиться на шести кладбищах, состоящих на балансе Бишкекского агентства ритуальных услуг.

Однако пациентов из других регионов КР необходимо хоронить по месту их прописки и проживания при жизни. Кроме того, сложность захоронения Калыйчы- апа заключалась в том, на бишкекских кладбищах случались трудности с захоронением умерших от COVID-19, когда родственникам покойных отказывали от захоронения тел. Это было связано как с большим количеством похорон, нехваткой рабочей силы на кладбищах, так и со страхом от заражения и стигмой в отношении коронавирусных больных.

«Нам ничего не оставалось делать, как обратиться в одну из поликлиник Бишкека, где удалось уговорить  врача, и он выписал нам другое заключение о смерти, — рассказывает сын Калыйчы-апа. — В нем врач указал, что наша мама умерла от проблем с давлением (оно у не действительно было), а не по причине коронавирусной инфекции. Это помогло нам быстрее совершить захоронение чтобы не везти тело за много километров в июльскую жару».

Он также привел ряд подобных случаев от своих знакомых, которые получали «нековидные» справки и хоронили родственников на близлежащих кладбищах.

Конституционные права гарантируют каждому человеку, независимо от происхождения, вероисповедания и других различий быть достойно захороненным после смерти. Право на захоронение умершего связано с охраной достоинства личности, правом на свободу и личную неприкосновенность. Эти права вытекают из соответствующих общепризнанных принципов и норм международного права, которые согласно Конституции КР являются составной частью правовой системы нашей страны. 

Эржан Кайып, юрист и правозащитник из Коалиции за Равенство в КР комментируя этот и подобные кейсы, где были попытки воспрепятствовать праву граждан на достойное захоронение говорит, что Кыргызстан нарушил международные обязательства во время режимов чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Подтверждение тому,- констатирует юрист, — служит отсутствие равного доступа к медицинскому обслуживанию, многочисленные факты неоказания медицинской помощи или проведения различий к пациентам по признакам возраста, [как это произошло с Калыйчей-апа], а также других обстоятельств, несмотря на заявления Правительства КР о полной готовности к пандемии коронавируса».

Согласно статье 12 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, ратифицированного Кыргызстаном, для полного осуществления права каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, меры государств должны включать мероприятия для:

-предупреждения и лечения эпидемических, эндемических, профессиональных и иных болезней и борьбы с ними;

—создания условий, которые обеспечивали бы всем медицинскую помощь и медицинский уход в случае болезни.

Права, провозглашенные в Пакте, должны осуществляться без какой бы то ни было дискриминации, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, возраста, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства.

По данным Минздрава КР по состоянию на 30 января 2021 года число случаев заражения с диагнозом COVID-19 в КР составило 84 453 человек, умерли 1411 с учетом внебольничной пневмонии за весь период c 2020 года. 

Иллюстративное фото из Интернета.

Статья создана в рамках проекта Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА «Повышение информированности на вызов "COVID и дискриминация” для усиления помощи уязвимым группам в Кыргызстане».

Данная публикация была подготовлена при финансовой поддержке Европейского Союза. Содержание публикации является предметом ответственности  Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА и не отражает точку зрения Европейского Союза.

Постоянная ссылка на статью https://mapincidents.kg/covid-19/nekovidnaya-spravka-stala-propuskom-na-zaxoronenie-umershix-bolnyx-ot-koronavirusa/


  • Военные возле рынка запчастей в во время массовых беспорядков, г. Ош, июнь 2010 год

  • Участники тренинга по медиации и урегулированию конфликтов строят "Башню мира", Бишкек, апрель, 2011 год

  • Тренинг для журналистов по разрушению стереотипов, Бишкек, апрель, 2012 год

  • Семинар по производству командных репортажей в мультинациональных журналистких группах, Бишкек, август, 2012 годКарта инцидентов
Образование и тренинги


ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕПРЕССИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Состоялась онлайн конференция, на которой обсуждались риски транснациональных репрессий в работе активистов, медиаработников, юристов и…

Подробнее


Вебинары


МИРОТВОРЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ КОНФЛИКТОВ

Можете ли вы ответить на вопрос: что такое миротворческая журналистика или журналистика мира, как это принято говорить в международной практике?

Это – позитивная журналистика?

Это – смягчение конфликта за счет историй, где говорится о том, как власти решают проблему?

Или это – баланс фактов и мнений, построенных на беспристрастной хронологии освещаемого вами конфликта?

Ни один из трех предложенных вопросов не является миротворческой журналистикой, поскольку она строится на других принципах.

Смотрите видеоурок от Инги Сикорской, директора Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, медиаэксперта, исследователя, журналистки.

Инга освещала разные конфликтные события, работала в Афганистане, написала ряд учебных пособий для журналистов и активистов, в том числе "Как женщине-журналисту делать визуальные репортажи из Афганистана",

"Как освещать  многообразие и этнические конфликты,"Как журналистам избегать языка вражды в своих репортажах" и другие.

Инга проводит семинары по медиа, кризисным и миротворческим коммуникациям в Центральной Азии и других странах.

 

Смотрите видео-урок с примерами и пояснениями, а потом выполните упражнение.


Подробнее


Наши услуги


МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТА

 

МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТАГруппа независимого мониторинга, экспертизы, анализа и образования Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА оказывает услуги в НКО секторе, проводит консультации, экспертизу тренинги по вопросам, связанным с медиасферой и публичным дискурсом.

Мы проводим медиа-мониторинги, медиа-исследования, разрабатываем медиа-планы и стратегии, готовим медиа-аналитику по заданным тематикам, а также предлагаем следующие услуги:

·исследование медиа-сферы на основе мониторинга СМИ на предмет освещения по заданной тематике с использованием уникальной методики, анализ, выработка рекомендаций;

·полный медиа-мониторинг и анализ выделенных публикаций по различным индикаторам, в зависимости от задачи– сбор всех материалов об объекте мониторинга по максимально широкому списку с помощью специальных электронных систем мониторинга, ручного поиска и интеллектуальных инструментов для анализа (кыргызский, русский, английский языки);

·по ограниченному медиа-списку – поиск публикаций об объекте мониторинга по определенному списку СМИ (обычно наиболее авторитетные, популярные, значимые с точки зрения достижения ЦА, издания);

·аналитические обзоры по заданной тематике;

·разработка моделей информационно-просветительских кампаний( интеллектуальная логистика, исследование и анализ ситуации, планирование мероприятий, определение аудитории, стратегия, сбор информации, анализ, разработка послания, определение ожидаемых результатов, тестирование кампании, разработка публичных мероприятий, отслеживание результатов кампании);

·разработка медиа-планов, мониторинг и анализ медиа-активности, кризисный медиа-мониторинг, архивный/ретроспективный медиа-мониторинг;

·консультации по созданию медиа-кампаний;

·тренинговые/обучающие услуги, мастер-классы: разработка тематики и программы тренинга;

·проведение медиа-тренингов/мастер-классов;

·информационные услуги (создание релизов, адаптация пресс-релизов под веб-публикацию. линкование, ссылки, теги и т д);

·разработка сценария и создание видео- и аудио-интервью, тезисы;

·подготовка спикеров для пресс-конференций, разработка сценария пресс-конференции и брифингов, тезисы их выступления;

·разработка медиа-плана для участия, выступающего в тематических программах по социально-значимым вопросам;

·редактирование и обработка текстов (кыргызский, русский, английский языки).

Вышеперечисленные услуги осуществляются по договору оказания платных услуг в некоммерческом секторе и рассчитаны в соответствии с калькуляцией платных услуг на текущий год. За подробной информацией обращаться на peacemakingschool@gmail.com или написать сообщение на Фейсбук https://www.facebook.com/Alinapeacemaker


 

 

 

 

Подробнее


Лагерь медиа-инновацийВзгляд изнутри

Партнеры