Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту


Үчүнчү Отчет "КАСТЫК ТИЛИ. КРдагы шайлоо алдындагы дискурста" жарыялады

 28-10-2020, 22:13

Үчүнчү Отчет "КАСТЫК ТИЛИ. КРдагы шайлоо алдындагы дискурста" жарыяладыҮчүнчү Отчет "КАСТЫК ТИЛИ. КРдагы шайлоо алдындагы дискурста" БАдагы Тынчтыкты орнотуу жана медиа технологиялар мектеби тарабынан КРдагы Интерньюстун Медиа-К долбоорунун колдоосу менен даярдалды.

 

№ 3 чыгарылыш Кыргызстанда өтүүчү парламенттик шайлоонун алдындагы дискурста тандалган интернет-басылмалардагы жана социалдык тармактардагы кастык (жек көрүү) тилине улантылып келе жаткан мультитилдүү мониторинг жүргүзүүнүн жана талдоонун жыйынтыгы болуп эсептелет.

Медиамониторинг сындык дискурс-анализ жана контент-анализ сыяктуу сандык жана сапаттык методдорго негизделген. Маалыматты топтоонун жана аны документтештирүүнүн алгачкы баскычында талдоонун компьютердик лингвистикалык системасы менен катар контентти атайы индикаторлордун 1 жардамында кол менен жыйноо ыкмасы пайдаланылды.

Кыскача баяндоо жана жыйынтыктар

Жыйынтыктары 2020-жылдын 28-августунан 8-сентябрына чейинки убакыт аралыгындагы кыргыз жана орус тилиндеги онлайн-басылмалардагы жана колдонуучулар контентиндеги документтештирилген материалдардын анализине негизделди.

Жыйынтыктар аталган аралыкта 65 онлайн-басылмадагы жана Facebookтагы, Instagram жана Twitter 2 тармактарындагы 3 форумдарда, топтордо жана персоналдык аккаунттарда жайгаштырылган колдонуучу контенттен тандалып алынган 1117 документтештирилген (100% эсебинде алынды) материалдарга негизделген.

Мурдагы анализденген аралыкка караганда изилденген контенттин саны өзбек тилиндеги контентке кошумча мониторинг кылуу аркылуу көбөйдү.

Эксперттер Кыргызстандагы ар кандай топтордун жана азчылыктардын өкүлдөрүн түзгөн саясий партиялардын талапкерлерин журналисттер онлайн-медиада, комментаторлор форумдарда жана социалдык тармактарда кантип баяндап көрсөткөндүгүн анализге алышкан. Негизги көңүл чордонуна аял-талапкерлерге медианын мамилесине, ар кандай платформаларда талкуулоодо алардын образдарын аудиторияга трансляциялоону талдоого коюлду.

Отчеттук аралыктагы изилденген контент абдан каныккан болду, себеби үгүттөө материалдары башталды. Ошондой эле өткөн аралыктагыдай эле медиа басылмасынын редакциялык саясаттын жетекчилигине же тигил же бул партияга же талапкерге карата веб-баракчанын көз карашына ылайык ар түрдүү жаңылыктарды жана макалаларды жарыялап жатышты.

Эксперттердин жасаган биринчи жыйынтыгы боюнча, өткөн айдагыдай эле кээ бир талапкерлердин этникалык тийиштүүлүгү терс контекстте талкууланган ал эми комментаторлор менен троллдор этникалык кастыкты түзүү менен бул теманы улашкан.

Экинчи жыйынтык – 2020-жылдын август айынын аягы – сентябрь айынын башында аймактык өзгөчөлүккө шилтеме жасалган талкуулар болгон, ал да кастыктын бир түрүнө кирет.

Үчүнчү жыйынтык болуп отчеттук аралыкта кээ бир порталдарда жана веб-барактарда саясий партияларга жана талапкерлерге каршы багытталган пропагандалык макалалар, видеосьюжеттер пайда болду, алар авторлордун пикири боюнча «батышчыл» жана «грантка көз каранды» болуп эсептелет.

 

Сунуштамалар

Сунуштамалардын негизги пакети медиа мониторингдин финалдык жыйынтыгы боюнча 2020жылдын октябрь айынын акырында, ичине 2020-жылдын 15-июлунан 10-октябрына чейинки изилдөө маалыматтардын камтылуусу менен иштелип чыгат.

Бирок, аралыктагы жыйынтыктарда катталган маалыматтар төмөнкү факторлорго көңүл бөлүү керектигин баса көрсөттү:

1. Журналисттер талапкерлердин этникасын жазууда этият болушу керек, этникалык тийиштүүлүктү 2010-жылдагы этникалык зордук-зомбулук менен параллель келтирүүдөн качуу абзел, жөнсүз эле этникалык тийиштүүлүгүн келтире бербеген оң. Мына ушундай эле ыкманы талапкерлердин жана жарандардын башка – тилине, маданиятына, гендерине, динине, социалдык, аймактык, территориалдык, кесиптик статусуна жана саясий көз карашына байланыштуу факторлорду чагылдырууда колдонуу туура.

2. ЖМК коомдо, айрыкча шайлоо алдында көп түрдүүлүктү жайылтуунун үстүндө иштеши керек, аудиторияны Кыргызстандын бардык жарандарын – алар кандай статуска ээ болбосун бирдей кабыл алууга үйрөтүү зарыл.

3. ЖМК өзүнүн макалаларында жана репортаждарында көптөгөн түрлөрдүн катарын түзүп, партиялардын этникалык, тилдик, маданий, гендердик, диний, социалдык жана саясий көп түрдүүлүгүн, алардын программасынын ошол багытындагы аспекттери жөнүндө көп маалымат бериши керек. Партиялар мульти маданияттуулукту жана сабырдуулукту кантип ишке ашыраары, КРны Өнүктүрүүнүн 2040-жылга чейинки Улуттук стратегиясында  «жарандардын өзгөчөлүктөрү

басынтуу үчүн негиз эместиги жана саясий процесстерге ал таасир этпейт» деп декларациялангандай коомдун калыптанышы үчүн шарт түзүшү зарыл.

4. Элге таанымалдар, Интернеттеги пикир лидерлери, колдонуучулар кастык тилинин, айрыкча конфликттик сезимтал маселелердин терс таасирин түшүнүшү, аларды келтирүүдөн качышы, өзүнүн сөздөрүндө колдонбошу, жаңылыш идентификация бар же коомду бөлүп-жарган билдирүүлөр менен бөлүшпөшү керек. Журналисттер аудиторияга онлайн-тармакта кастык, агрессиялуу тил бар экендиги, анын таасири жөнүндө маалымат бергени жакшы, онлайнталкууларда тармактык этикет жөнүндө маселелерди көтөрүшү, электоратты колдонуп жаткан маалыматтарды сын көз менен караганга үйрөтүүсү зарыл.

5. Журналисттер, эл алдында сүйлөгөндөр, Интернеттеги пикир лидерлери, колдонуучулар Кыргызстандагы талкуулоо маданиятын көтөрүү менен бирге кастык тилине, цензурага орун жок болгон плюралисттик талкууларга сөз эркиндигин колдошу зарыл.

ДЕВЯТЬ ТРЕНДОВ НЕТЕРПИМОСТИ В ОНЛАЙН-ДИСКУССИЯХ

 28-10-2020, 22:04
ДЕВЯТЬ ТРЕНДОВ НЕТЕРПИМОСТИ В ОНЛАЙН-ДИСКУССИЯХ Среди основных трендов языка ненависти, задокументированного в предвыборных дискуссиях в онлайн-сфере эксперты выявили этническую, возрастную, языковую, гендерную, территориальную, региональную нетерпимость, гомофобию, исламофобию, а также такой вид языка вражды, как ошибочная аргументация, идентификация и атрибуция.
Эти данные приводятся в серии  отчетов по мультиязычному медиамониторингу языка вражды и элементов троллинга в предвыборном дискурсе Кыргызстана.
Исследователи 


 


ЯЗЫК ВРАЖДЫ В ПРЕДВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ КР. 3-й ВЫПУСК

 28-10-2020, 21:31

ЯЗЫК ВРАЖДЫ В ПРЕДВЫБОРНОМ ДИСКУРСЕ КР. 3-й ВЫПУСК

Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА при поддержке проекта «Медиа-К» Интерньюс в КР представляет третий отчет из серии исследований по мониторингу, документированию, анализу и экспертизе языка вражды и троллинга в дискуссиях на предвыборную тематику.

 

Третий выпуск «Язык вражды в предвыборном дискурсе КР» является результатом продолжающегося мультиязычного медиамониторинга и анализа онлайн-контента в отобранных интернет-изданиях и социальных сетях на предмет языка вражды (ненависти) в дискурсе о предстоящих парламентских выборах в республике.

 

Выводы третьего исследования

 

Выводы являются результатом анализа задокументированных материалов из онлайн-изданий и пользовательского контента на кыргызском, русском и узбекском языках с 28 августа по 8 сентября 2020 года.

 

За указанный период было изучено 1 117 обнаруженных материалов (которые для дальнейших расчетов учитывались как 100%), размещенных в 65 онлайн-медиа, на форумах под опубликованными новостями, в группах и персональных аккаунтах в Facebook, Twitter и Instagram.

 

Количество проанализированных медиа в сравнении с предыдущим периодом увеличилось из-за мониторинга дополнительного контента на узбекском языке.

 

Эксперты анализировали, как журналисты в онлайн-медиа, комментаторы на форумах и в социальных сетях изображают кандидатов от политических партий, представляющих разные группы и меньшинства Кыргызстана. Основное внимание было уделено анализу медийного отношения к женщинам-кандидаткам, транслирования их образов на аудиторию в дискуссиях на различных платформах.

 

Изученный контент за отчетный период был более насыщенным, так как появились агитационные материалы. Но так же, как и в предыдущем периоде, медиа публиковали разнообразные новости и статьи в зависимости от редакционной политики издания или позиции веб-страницы по отношению к той или иной политорганизации или претенденту.

 

Первый вывод, который сделали эксперты, показывает, что этническая принадлежность некоторых кандидатов так же, как и в прошлом месяце, обсуждалась в негативном контексте, а комментаторы и тролли продолжали развивать эту тему, формируя этническую нетерпимость.

 

Второй вывод. В конце августа – начале сентября этого года были зафиксированы дискуссии со ссылками на регионализм, что является одним из видов нетерпимости.

 

Третий вывод: в отчетный период на некоторых порталах и веб-страницах

появились пропагандистские статьи, видеосюжеты, направленные против политических партий и кандидатов, которые, по мнению авторов, являются «прозападно настроенными и грантозависимыми».

 

Важные рекомендации для журналистов

 

Основной пакет рекомендаций будет разработан в конце октября 2020 года по результатам финального медиамониторинга, включающего в себя данные исследования с 15 июля по 10 октября.

 

Однако зафиксированные в текущий период промежуточные результаты подчеркивают необходимость обратить внимание на следующие факторы:

 

 1. Журналисты должны быть аккуратны при описании этничности кандидатов, надо избегать проведения параллелей их этнической принадлежности с этническим насилием 2010-го, не подчеркивать этничность людей без необходимости. Такой же подход следует применять при освещении других факторов идентификации претендентов и граждан – языка, культуры, гендера, религии, социального, регионального, территориального, профессионального статусов и политических взглядов.

 

 1. СМИ должны работать над поощрением многообразия в обществе, особенно в выборный период, приучать аудиторию равноценно воспринимать всех граждан КР, независимо от их принадлежности.

 

 1. СМИ должны создавать в своих статьях и репортажах многоликий ряд, предоставить больше информации об этническом, языковом, культурном, гендерном, религиозном, социальном и политическом многообразии партий, их аспектах программ в этом направлении. Необходимо информировать аудиторию о том, как политорганизации собираются продвигать мультикультурализм и толерантность, создавать условия для формирования общества, в котором «различия граждан не являются основаниями для дискриминации и не оказывают влияния на политические процессы», как это декларируется в Национальной стратегии развития КР до 2040 года.

 

 1. Публичные спикеры, лидеры мнений в интернете, пользователи должны понимать негативное влияние языка ненависти, особенно в конфликто-чувствительных вопросах, избегать его цитирования, использования в своих речах, не применять сниженную лексику, не делиться информацией, содержащей ошибочную идентификацию и разделительные общество высказывания.

 

 1. Журналистам следует информировать аудиторию о существовании языковой агрессии в онлайн-сфере, просвещать о ее влиянии, поднимать вопросы сетевого этикета в онлайн-дискуссиях, обучая электорат критическому осмыслению потребляемой информации.

 

 1. Журналистам, публичным спикерам, лидерам мнений в интернете, пользователям надо поддерживать свободу выражения плюралистическими обсуждениями, в которых нет места языку вражды, цензуре, повышая таким образом культуру дискуссий в стране
БОРЬБА С ГЕНДЕРНЫМИ СТЕРЕОТИПАМИ И СТИГМОЙ

 28-10-2020, 13:17

БОРЬБА С ГЕНДЕРНЫМИ СТЕРЕОТИПАМИ И СТИГМОЙШкола миротворчества и медиатехнологий в ЦА начала реализацию нового проекта нацеленного на преодоление существующих гендерных стереотипов и стигмы в обществе.

Проект направлен на поощрение гендерного равенства и прав женщин посредством мониторинга, документирования и анализа уровня стереотипов / стигмы в СМИ, Интернете и в публичном дискурсе по отношению к женщинам.

Команда исследователей начала документировать наиболее часто используемые стереотипы, нетерпимость и угрозы, распространяемые в медиасфере в отношении женщин в Кыргызстане.

По результатам мониторинга и исследования команда проекта сформирует рекомендации и выпустит несколько отчетов.

Кроме того, планируется провести тренинг для повышения навыков журналисток и активисток, которые будут обучены инструментам, для преодоления гендерных стереотипов, борьбы с дискриминацией в онлайн-общении, борьбы с насилием в Интернете и правовой помощи.

Данный проект реализуется при поддержке Canada Fund for Local Initiatives (CFLI).


 • Военные возле рынка запчастей в во время массовых беспорядков, г. Ош, июнь 2010 год

 • Участники тренинга по медиации и урегулированию конфликтов строят "Башню мира", Бишкек, апрель, 2011 год

 • Тренинг для журналистов по разрушению стереотипов, Бишкек, апрель, 2012 год

 • Семинар по производству командных репортажей в мультинациональных журналистких группах, Бишкек, август, 2012 годКарта инцидентов
Образование и тренинги


ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕПРЕССИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Состоялась онлайн конференция, на которой обсуждались риски транснациональных репрессий в работе активистов, медиаработников, юристов и…

Подробнее


Вебинары


МИРОТВОРЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ КОНФЛИКТОВ

Можете ли вы ответить на вопрос: что такое миротворческая журналистика или журналистика мира, как это принято говорить в международной практике?

Это – позитивная журналистика?

Это – смягчение конфликта за счет историй, где говорится о том, как власти решают проблему?

Или это – баланс фактов и мнений, построенных на беспристрастной хронологии освещаемого вами конфликта?

Ни один из трех предложенных вопросов не является миротворческой журналистикой, поскольку она строится на других принципах.

Смотрите видеоурок от Инги Сикорской, директора Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, медиаэксперта, исследователя, журналистки.

Инга освещала разные конфликтные события, работала в Афганистане, написала ряд учебных пособий для журналистов и активистов, в том числе "Как женщине-журналисту делать визуальные репортажи из Афганистана",

"Как освещать  многообразие и этнические конфликты,"Как журналистам избегать языка вражды в своих репортажах" и другие.

Инга проводит семинары по медиа, кризисным и миротворческим коммуникациям в Центральной Азии и других странах.

 

Смотрите видео-урок с примерами и пояснениями, а потом выполните упражнение.


Подробнее


Наши услуги


МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТА

 

МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТАГруппа независимого мониторинга, экспертизы, анализа и образования Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА оказывает услуги в НКО секторе, проводит консультации, экспертизу тренинги по вопросам, связанным с медиасферой и публичным дискурсом.

Мы проводим медиа-мониторинги, медиа-исследования, разрабатываем медиа-планы и стратегии, готовим медиа-аналитику по заданным тематикам, а также предлагаем следующие услуги:

·исследование медиа-сферы на основе мониторинга СМИ на предмет освещения по заданной тематике с использованием уникальной методики, анализ, выработка рекомендаций;

·полный медиа-мониторинг и анализ выделенных публикаций по различным индикаторам, в зависимости от задачи– сбор всех материалов об объекте мониторинга по максимально широкому списку с помощью специальных электронных систем мониторинга, ручного поиска и интеллектуальных инструментов для анализа (кыргызский, русский, английский языки);

·по ограниченному медиа-списку – поиск публикаций об объекте мониторинга по определенному списку СМИ (обычно наиболее авторитетные, популярные, значимые с точки зрения достижения ЦА, издания);

·аналитические обзоры по заданной тематике;

·разработка моделей информационно-просветительских кампаний( интеллектуальная логистика, исследование и анализ ситуации, планирование мероприятий, определение аудитории, стратегия, сбор информации, анализ, разработка послания, определение ожидаемых результатов, тестирование кампании, разработка публичных мероприятий, отслеживание результатов кампании);

·разработка медиа-планов, мониторинг и анализ медиа-активности, кризисный медиа-мониторинг, архивный/ретроспективный медиа-мониторинг;

·консультации по созданию медиа-кампаний;

·тренинговые/обучающие услуги, мастер-классы: разработка тематики и программы тренинга;

·проведение медиа-тренингов/мастер-классов;

·информационные услуги (создание релизов, адаптация пресс-релизов под веб-публикацию. линкование, ссылки, теги и т д);

·разработка сценария и создание видео- и аудио-интервью, тезисы;

·подготовка спикеров для пресс-конференций, разработка сценария пресс-конференции и брифингов, тезисы их выступления;

·разработка медиа-плана для участия, выступающего в тематических программах по социально-значимым вопросам;

·редактирование и обработка текстов (кыргызский, русский, английский языки).

Вышеперечисленные услуги осуществляются по договору оказания платных услуг в некоммерческом секторе и рассчитаны в соответствии с калькуляцией платных услуг на текущий год. За подробной информацией обращаться на peacemakingschool@gmail.com или написать сообщение на Фейсбук https://www.facebook.com/Alinapeacemaker


 

 

 

 

Подробнее


Лагерь медиа-инновацийВзгляд изнутри

Партнеры