Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту


КОНКУРС НА ЗИМНЮЮ СТАЖИРОВКУ ПО МЕДИА-ИССЛЕДОВАНИЯМ

 29-11-2021, 23:05

КОНКУРС НА ЗИМНЮЮ СТАЖИРОВКУ ПО МЕДИА-ИССЛЕДОВАНИЯМ

Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА объявляет ежегодный набор стажеров из числа студентов старших курсов Кыргызстана и Казахстана, изучающих журналистику и массовые коммуникации, право, культурологию и антропологию, для участия в исследовательских и медиа - мониторинговых проектах.

За последние пять лет исследовательские стажировки прошли более 50-ти студентов.

Данная стажировка запланирована на период с 15 декабря по 20 января 2022 года.

В связи с эпидемиологической ситуацией вероятно прохождение стажировки в дистанционном формате.

Отобранные стажеры будут обучены новым аналитическим инструментам, получат доступ к базам данных и вместе с командой проведут серию исследований.

Участие в проекте является хорошей практикой, при выполнении которой будет выдано подтверждающее письмо о прохождении стажировки. Важным критерием отбора стажеров является владение языками, усидчивость, внимательность, четкое применение на практике методологии и индикаторов, желание работать с большими массивами информации.

Темы этого года:

Пандемия COVID-19 и информационные манипуляции

Электоральные процессы

Ксенофобия и язык ненависти

Угроза терроризма и медиа-нарративы

Письмо-мотивацию и резюме с указанием контактов, по меньшей мере, двух рекомендателей, направлять на peacemakingandmediaca@gmail.com

до 18 часов по времени Бишкека, 5 декабря 2021 года с пометкой "На стажировку".

Заявки, присланные после этого срока, не рассматриваются. Команда не комментирует методы отбора и не отвечает на письма-запросы после завершения конкурса.

 

КРда ШЫЙЛОО АЛДЫНДАГЫ ДИСКУРСТА КАСТЫК ТИЛИ

 29-11-2021, 12:46
КРда ШЫЙЛОО АЛДЫНДАГЫ ДИСКУРСТА КАСТЫК ТИЛИ
2-чыгарылышта Кыргызстанда 2021-жылдын парламенттик шайлоо алдындагы тема боюнча тандалган интернет-басылмалардагы жана социалдык тармактардагы 29-сентябрдан 15-ноябрга чейинки улантылып жаткан кастык тилин, кемсинтүүчү клишелерге, стереотиптерге жана талаш чыгарган билдирүүлөргө (формулировкаларга) көп тилдүү медиамониторинг жана талдоонун жыйынтыгы көрсөтүлдү. Эксперттер келе жаткан шайлоо жөнүндөгү материалдар боюнча  талдоого алынган аралыкта 66 онлайн-ресурста, анын ичинде Facebook, Twitter Instagram жана You Tube группаларынын форумдарында жана жеке баракчаларында жайгаштырылган колдонуучулардын контентин  изилдешкен. 
 
Катталган кастык тилинин динамикасын талдоо изилдөөнүн мурдагы жолкусуна салыштырмалуу бир аз (+1,5%) өскөндүгүн  байкаган. 
Эгерде өткөн медиамониторинг аралыгында алар сегиз болсо, мунусунда – он. Эксперттер шайлоо алдындагы дискурска троллдордун кайра "кайткандыгын” белгилешкен, ал бул отчётто ачык билдирүүнүн белек түрү катары талдоого алынды.
 
Троллингде бир жыл мурдагы парламенттик үгүт маалында жана өткөн жылдын декабрында жана 2021-жылдын январында өткөн президенттик мөөнөтүнөн мурда шайлоолордо документтештирилген окшош нарратив, араздаштыруучу  тил, клишелер, тоналдуулук жана коннотациялар аныкталды. Изилдөөчүлөрдүн пикири боюнча бул факт троллдордун мурдагы эле командасы иштеп жаткандыгынан кабар берет. Алар башка ник алганы менен алардын билдирүүсү көбүнчөсү мурдагы эле кептик чабуул коюп жүргөн персоналарга багытталган. 

Октябрь жана ноябрдагы билдирүүлөрдө оппоненттерге карата адамгерчиликсиз метафораларды колдонуунун деңгээли түштү. Бирок кастык тили башка – этникалык, гендердик жана тилдик категорияларга жогорулаган. 

Жыйынтыктардын ичинде ЖМКнын мурдагы жылкы парламенттик кампанияга караганда активдүүлүгүнүн төмөн болгондугу байкалды. Ал убакта медиа чөйрө партиялар жөнүндө маалыматка, альтернативдик  материалдарга каныккан эле, ал эми интернет-форумдар эркин талкууларга бай болчу. 
Парламенттик шайлоо тууралуу маалыматтардын астындагы көптөгөн жаңылыктар ленталарына комментарийлер же жарыяланбай, же ылганып, катуу модерациядан өтүүдө. Интернеттеги пикир лидерлери да өтө активдүү эмес жана этият болушууда, бул алардын контентинен байкалды. 
Бул аянтча бир топ тарыды жана журналисттер менен кээ бир колдонуучулардын өзүн цензуралоосу, чектөөсү бар  экендигин изилдөөчүлөр байкаган. 
Балким бул талапкерлердин сынына бийликтин реакциясына, ошону менен катар талапкерлерге "өзүнүн сөзүнө жооп берүүсү”  жөнүндө эскертүүсүнө байланыштуудур. 
Медиа мониторингдин бардык аралыктарынын жыйынтыгы  боюнча сунуштамаларынын пакети шайлоодон кийинки финалдык отчётто жарыяланат. Ал эми аралыктагы этапта эксперттер саясий каршылаштарды, ар кандай идеологияларды жана диний уюмдарды сындоо талкууларда тыюу салынбашы керектигин, бул плюрализмдин жана сөз эркиндигинин эл аралык укуктук стандарттарынын алкагына жатаарын эске салат.    

ЯЗЫК ВРАЖДЫ И ТРОЛЛИНГ. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДВЫБОРНОГО МЕДИАМОНИТОРИНГА

 29-11-2021, 12:29

ЯЗЫК ВРАЖДЫ И ТРОЛЛИНГ. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДВЫБОРНОГО МЕДИАМОНИТОРИНГАСегодня опубликован второй выпуск продолжающегося мультиязычного медиамониторинга «Язык вражды в предвыборном дискурсе КР». Исследование проводилось с 29 сентября по 15 ноября 2021 года. За этот период эксперты проанализировали материалы о предстоящих парламентских выборах, размещенные на 66-ти онлайн-ресурсах, включая пользовательский контент в группах и персональных аккаунтах в Facebook, Twitter, Instagram, You Tube.

Анализ динамики зафиксированного языка ненависти показал его небольшой рост (+1,5%) в сравнении с предыдущим периодом исследования.

Если в прошлый период медиамониторинга было зафиксировано восемь трендов, то сейчас – десять.

Эксперты заметили «возвращение» троллей в предвыборный дискурс, который в этом отчете анализировался как отдельный вид публичных высказываний.

В троллинге были обнаружены схожие нарративы, разделительный язык, клише, тональность и коннотации, которые документировались год назад, в период парламентской кампании и во время внеочередных президентских выборов в декабре прошлого и в январе 2021 года. Данный факт, по мнению исследователей, указывает на то, что в сети работают прежние команды троллей, хотя и под другими никами, а их месседжи очень часто нацелены на те же персоны, которых они атаковали ранее.

В октябре-ноябре в дискуссиях снизилось использование неэтичных метафор по отношению к оппонентам. Одновременно возросло использование языка ненависти по другим категориям –этнической, гендерной, языковой.

Среди других выводов отмечается низкая активность СМИ в сравнении с прошлогодней парламентской кампанией, когда медиасреда была насыщена информацией, альтернативными материалами о партиях и свободными обсуждениями на интернет – форумах.

ЯЗЫК ВРАЖДЫ И ТРОЛЛИНГ В ПРЕДВЫБОРНЫХ ДИСКУССИЯХ

 29-11-2021, 12:08

 

Второй этап продолжающегося мультиязычного медиамониторинга «Язык вражды в предвыборном дискурсе КР» проводился с 29 сентября по 15 ноября 2021 года. За этот период эксперты проанализировали материалы о предстоящих парламентских выборах, размещенные на 66-ти онлайн-ресурсах, включая пользовательский контент в группах и персональных аккаунтах в Facebook, Twitter, Instagram, You Tube.

 

Анализ динамики зафиксированного языка ненависти показал его небольшой рост (+1,5%) в сравнении с предыдущим периодом исследования. Если в прошлый период медиамониторинга было зафиксировано восемь трендов, то сейчас – десять.

Эксперты заметили «возвращение» троллей в предвыборный дискурс, который в этом отчете анализировался как отдельный вид публичных высказываний. 

В троллинге были обнаружены схожие нарративы, разделительный язык, клише, тональность и коннотации, которые документировались год назад, в период парламентской кампании и во время внеочередных президентских выборов в декабре прошлого и в январе 2021 года. Данный факт, по мнению исследователей, указывает на то, что в сети работают прежние команды троллей, хотя и под другими никами, а их месседжи очень часто нацелены на те же персоны, которых они атаковали ранее.

В октябре-ноябре в дискуссиях снизилось использование неэтичных метафор по отношению к оппонентам. Одновременно возросло использование языка ненависти по другим категориям – этнической, гендерной, языковой.

Среди других выводов отмечается низкая активность СМИ в сравнении с прошлогодней парламентской кампанией, когда медиасреда была насыщена информацией, альтернативными материалами о партиях и свободными обсуждениями на интернет – форумах. 

Комментарии под новостями о парламентских выборах  на многих информационных лентах либо не публикуются, либо фильтруются и сильно модерируются. Лидеры мнений в Интернете тоже менее активны и осторожны, что заметно по их контенту. 

Сейчас это пространство немного сузилось и, похоже, имеет место самоцензура у журналистов и некоторых пользователей, отмечают исследователи. 

Возможно, это  связано с реакцией властей на критику со стороны кандидатов и, как следствие, было озвучено предостережение в адрес претендентов «ответить за свои слова». 

Пакет рекомендации по результатам всех периодов медиамониторинга, будет опубликован в финальном докладе в декабре. А на промежуточном этапе эксперты напоминают, что критика политических оппонентов, различных идеологий и религиозных организаций, не должна иметь запрета в дискуссиях, так как  это право находится в рамках международных стандартов плюрализма и свободы слова.

 

В докладе приводится сравнительный анализ, тренды по видам нетерпимости, анализ ненавистнических атак и разных типов языка вражды по партиям и кандидатам, динамика языка ненависти за проанализированный период и промежуточные выводы.

Ряд примеров в докладе приведен со ссылками на первоисточники, содержащие язык вражды и другие формы нетерпимости. Эти примеры не предназначены для перепубликаций, они приводятся в исследовательских целях, и составители не несут ответственности за их дальнейшее распространение.

При перепечатке любого материала, изложенного в отчете, ссылка на источник обязательна. Для использования материалов, не имеющих четкого указания на принадлежность Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, требуется получение предварительного разрешения у авторов.

Исследование проводится экспертами Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА при поддержке проекта «Медиа-К» Интерньюс в КР, финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID).


  • Военные возле рынка запчастей в во время массовых беспорядков, г. Ош, июнь 2010 год

  • Участники тренинга по медиации и урегулированию конфликтов строят "Башню мира", Бишкек, апрель, 2011 год

  • Тренинг для журналистов по разрушению стереотипов, Бишкек, апрель, 2012 год

  • Семинар по производству командных репортажей в мультинациональных журналистких группах, Бишкек, август, 2012 годКарта инцидентов
Образование и тренинги


ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕПРЕССИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Состоялась онлайн конференция, на которой обсуждались риски транснациональных репрессий в работе активистов, медиаработников, юристов и…

Подробнее


Вебинары


МИРОТВОРЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ КОНФЛИКТОВ

Можете ли вы ответить на вопрос: что такое миротворческая журналистика или журналистика мира, как это принято говорить в международной практике?

Это – позитивная журналистика?

Это – смягчение конфликта за счет историй, где говорится о том, как власти решают проблему?

Или это – баланс фактов и мнений, построенных на беспристрастной хронологии освещаемого вами конфликта?

Ни один из трех предложенных вопросов не является миротворческой журналистикой, поскольку она строится на других принципах.

Смотрите видеоурок от Инги Сикорской, директора Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, медиаэксперта, исследователя, журналистки.

Инга освещала разные конфликтные события, работала в Афганистане, написала ряд учебных пособий для журналистов и активистов, в том числе "Как женщине-журналисту делать визуальные репортажи из Афганистана",

"Как освещать  многообразие и этнические конфликты,"Как журналистам избегать языка вражды в своих репортажах" и другие.

Инга проводит семинары по медиа, кризисным и миротворческим коммуникациям в Центральной Азии и других странах.

 

Смотрите видео-урок с примерами и пояснениями, а потом выполните упражнение.


Подробнее


Наши услуги


МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТА

 

МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТАГруппа независимого мониторинга, экспертизы, анализа и образования Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА оказывает услуги в НКО секторе, проводит консультации, экспертизу тренинги по вопросам, связанным с медиасферой и публичным дискурсом.

Мы проводим медиа-мониторинги, медиа-исследования, разрабатываем медиа-планы и стратегии, готовим медиа-аналитику по заданным тематикам, а также предлагаем следующие услуги:

·исследование медиа-сферы на основе мониторинга СМИ на предмет освещения по заданной тематике с использованием уникальной методики, анализ, выработка рекомендаций;

·полный медиа-мониторинг и анализ выделенных публикаций по различным индикаторам, в зависимости от задачи– сбор всех материалов об объекте мониторинга по максимально широкому списку с помощью специальных электронных систем мониторинга, ручного поиска и интеллектуальных инструментов для анализа (кыргызский, русский, английский языки);

·по ограниченному медиа-списку – поиск публикаций об объекте мониторинга по определенному списку СМИ (обычно наиболее авторитетные, популярные, значимые с точки зрения достижения ЦА, издания);

·аналитические обзоры по заданной тематике;

·разработка моделей информационно-просветительских кампаний( интеллектуальная логистика, исследование и анализ ситуации, планирование мероприятий, определение аудитории, стратегия, сбор информации, анализ, разработка послания, определение ожидаемых результатов, тестирование кампании, разработка публичных мероприятий, отслеживание результатов кампании);

·разработка медиа-планов, мониторинг и анализ медиа-активности, кризисный медиа-мониторинг, архивный/ретроспективный медиа-мониторинг;

·консультации по созданию медиа-кампаний;

·тренинговые/обучающие услуги, мастер-классы: разработка тематики и программы тренинга;

·проведение медиа-тренингов/мастер-классов;

·информационные услуги (создание релизов, адаптация пресс-релизов под веб-публикацию. линкование, ссылки, теги и т д);

·разработка сценария и создание видео- и аудио-интервью, тезисы;

·подготовка спикеров для пресс-конференций, разработка сценария пресс-конференции и брифингов, тезисы их выступления;

·разработка медиа-плана для участия, выступающего в тематических программах по социально-значимым вопросам;

·редактирование и обработка текстов (кыргызский, русский, английский языки).

Вышеперечисленные услуги осуществляются по договору оказания платных услуг в некоммерческом секторе и рассчитаны в соответствии с калькуляцией платных услуг на текущий год. За подробной информацией обращаться на peacemakingschool@gmail.com или написать сообщение на Фейсбук https://www.facebook.com/Alinapeacemaker


 

 

 

 

Подробнее


Лагерь медиа-инновацийВзгляд изнутри

Партнеры