Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту


Инга Сикорская: чыр-чатактарды чагылдырууда тынчтыкты орнотуучу журналистика

 18-09-2022, 15:16

 

Инга Сикорская: чыр-чатактарды чагылдырууда тынчтыкты орнотуучу журналистикаТынчтыкты орнотуучу журналистика же тынчтык журналистикасы деген эмне экенин, анын эл аралык практикада кандай аталарын билесиӊерби?

Бул – позитивдик журналистикабы?

Бул – бийлик кѳйгѳйдү кантип чечип жатканы жѳнүндѳ айтып берген баяндардын эсебинен чыр-чатактарды жумшартуубу?

Же бул – чагылдырып жаткан жаӊжалдын калыс хронологиясына негизделген фактылар менен пикирлердин теӊдемиби?

Жогорудагы үч суроонун бири дагы тынчтыкты орнотуучу журналистика болуп эсептелбейт. Себеби, журналистиканын бул багыты таптакыр башка принциптерге негизделген.

Тынчтык журналистикасындагы үч «БОЛБОЙТ» эрежеси:
– Чыр-чатакты жумшартууга БОЛБОЙТ; – Чыр-чатакта күнѳѳлүүлѳрдү издегенге БОЛБОЙТ; – Пикирлер менен талаптарды аныкталган факты катары тираждоого БОЛБОЙТ.

Тынчтыкты орнотуучу журналистика редакторлор менен кабарчыларга конфликттерди чагылдырууда ТАНДОО мүмкүнчүлүгүн берет. Башкача айтканда, алар аудиториянын конфликтке карата зомбулукчул эмес реакцияны карап чыгуусун камсыздоо үчүн кайсы фактыларды жана кандай контекстте берүү туура боло тургандыгын чече алат. Жаӊжалдар медиалардагы күндѳлүк жаӊылык билдирүүлѳрүнүн негизги бѳлүгүн ээлейт жана эл зордук-зомбулук жѳнүндѳгү маалыматты тынчтыкты сактоо үчүн  иш-аракеттин стандарттуу багыты сыпатында кабыл алып, түшүнѳт.

Бул болсо, маалымат ресурстарында алдыӊкы орундагы сенсациялуу жана согуш жѳнүндѳ жаӊылыктарга суроо-талап менен бирге, тынчтыкты орнотуучу журналистиканын ролу да ѳсүп жатканын түшүндүрѳт. Журналисттер бейпилдик демилгелерин жаратуу үчүн коомдук пикирди пайда кылуу менен чыр-чатактын, согуштун же зомбулуктун ар кандай перспективаларын түшүнүү максатында  изилдѳѳ, талкуулоо жана диалог түзүү кѳндүмдѳрүн ѳнүктүрүүгѳ тийиш.

Тынчтык журналистикасы – редакторлор менен кабарчылар коомго чыр-чатакка карата зомбулукчул эмес реакцияны карап чыгуу мүмкүндүгүн берүү максатында аудиторияга кайсы окуяларды жана кандай жол менен билдирүү керектигин тандоосу.

Эл аралык журналистиканын тарыхында ММКлар чыр-чатактарды козутуу боюнча айыпталган учурлар да бар. Кѳбүнчѳ бул же конфликттик абалды туура эмес чагылдырууга, же жеткилеӊ текшерилбеген маалыматка байланыштуу.

Ошондуктан, тынчтыкты орнотуучу журналистиканын принциптерин түшүнүү этнос аралык, конфессия аралык, бир диндин ичиндеги, топтор аралык жана социалдык конфликттер сыяктуу эӊ татаал маселелерди чагылдырууда чыгармачыл ык-амалдарды колдонуу мүмкүнчүлүгүн берет.

Тынчтык журналистикасынын аспаптары тѳмѳнкү маселелерди чагылдыруу үчүн колдонулат:

 • этнос аралык
 • конфессия аралык
 • бир диндин ичиндеги
 • топтор аралык
 • социалдык чыр-чатактар.
 • Тынчтык журналистикасынын принциптери:

  Тынчтыкка багыттуулук

  Биринчи жана эӊ негизги эреже: эгер силер жогорудагы конфликттердин бирин чагылдырып жатсаӊар, анда проблеманы  тѳмѳнкү 3 негизги аспект боюнча изилдеп чыгуу зарыл:

  а) бул конфликттин тараптары кимдер

  б) чыр-чатактын ар бир тарабынын максаттары эмне

  с) тараптарды чырга алып келген эмне кѳйгѳйлѳр бар.

  Элден чыр-чатактар алардын күнүмдүк жашоосуна кандай таасирин тийгизгенин, кандай ѳзгѳрүүлѳр болушун каалаганын, лидерлеринин позициясы жалгыз жана мыкты натыйжа болуп-болбогонун сурагыла.

  Ошондой эле, тараптарды алардын лидерлерине гана цитата келтирип сыпаттабагыла.

  Бул эрежелерди сактоо менен, силер конфликттин эки тарабы үчүн бирдей баяныӊардын «оӊуштуу» деп аталган жалпы бейпил багытын пайда кылып, аны чечүү үчүн талкуу жарата аласыӊар. Мындай иш-аракетиӊер менен чырдашкан эки тарапты бирдей карайсыӊар,  репортажыӊарда экѳѳ теӊ «жеӊишке жете алат». Ошентип, балансты камсыздаган болосуӊар.

  Мисалы, кишилердин социалдык топторунун: шаардын кичи райондорундагы парк аймагына жакын кѳп кабаттуу үйдѳ жашаган, жер, экология үчүн күйүп-бышкан  жарандар менен базарда иштеген, жеке турак-жайлары жок, медициналык кызматтар жеткиликтүү болбогон ички мигранттардын ортосунда чыр чыкты. Алар балдарын алып барып, дарылатып турчу оорукана жакын жерде орун алгандыктан, парктын аймагына жайгашып алышты. Кичи райондун тургундары буга каршы чыгып, ортодо чыр-чатактар башталды.

  Аудиторияда ар бир тараптын муктаждыктары боюнча күмѳн саноолор болбошу үчүн силер бул эки проблеманы теӊ бирдей даражада кѳрсѳтүүгѳ тийишсиӊер. .

  Баяныӊардын  оӊуштуу багыты ошондой эле кѳӊүлдү конфликтке буруу жана келип чыгуусу мүмкүн болгон КѲРҮНБѲГѲН кесепеттердин алдын алуу максатында жаӊжалды проблема катары карап чыгуу үчүн ачык мейкиндикти түзүү дегенди да билдирет. Кѳрүнбѳгѳн кесепеттерге оору, травма, зордук-зомбулук, структуралык, маданий, экологиялык зыяндар кирет.

  Фактыларга багытталуу


МИРОТВОРЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ КОНФЛИКТОВ

 18-09-2022, 14:18

Можете ли вы ответить на вопрос: что такое миротворческая журналистика или журналистика мира, как это принято говорить в международной практике?

Это – позитивная журналистика?

Это – смягчение конфликта за счет историй, где говорится о том, как власти решают проблему?

Или это – баланс фактов и мнений, построенных на беспристрастной хронологии освещаемого вами конфликта?

Ни один из трех предложенных вопросов не является миротворческой журналистикой, поскольку она строится на других принципах.

Смотрите видеоурок от Инги Сикорской, директора Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, медиаэксперта, исследователя, журналистки.

Инга освещала разные конфликтные события, работала в Афганистане, написала ряд учебных пособий для журналистов и активистов, в том числе "Как женщине-журналисту делать визуальные репортажи из Афганистана",

"Как освещать  многообразие и этнические конфликты,"Как журналистам избегать языка вражды в своих репортажах" и другие.

Инга проводит семинары по медиа, кризисным и миротворческим коммуникациям в Центральной Азии и других странах.

 

Смотрите видео-урок с примерами и пояснениями, а потом выполните упражнение.


ЯЗЫК НЕНАВИСТИ:КАК МОДЕРИРОВАТЬ, КАК ИЗБЕГАТЬ И КАК ЦИТИРОВАТЬ

 18-09-2022, 14:03
ЯЗЫК НЕНАВИСТИ:КАК МОДЕРИРОВАТЬ, КАК ИЗБЕГАТЬ И КАК ЦИТИРОВАТЬСейчас произошло смешивание трендов – ненавистнический контент, фальшивый, троллинг и флейминг – все это может вызвать речевую агрессию. Чувствительные темы, которые могут выступить катализатором, – это острые социально-политические проблемы, обсуждения идентичностей людей и групп (религиозных, гендерных, этнических, социальных), политических взглядов разных контекстах.

В странах Центральной Азии, это еще и дискуссии на темы коррупции и коррупционеров, богатых и бедных, земли, воды, приграничные споры и влияние геополитических игроков на страну. Как видите, спектр весьма широкий.

ИНСТРУМЕНТЫ ЖУРНАЛИСТИКИ МИРА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ КОНФЛИКТОВ

 18-09-2022, 13:26

ИНСТРУМЕНТЫ ЖУРНАЛИСТИКИ МИРА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ КОНФЛИКТОВМир = ненасилие + творчество. В таком мире дискуссии и переговоры помогают компромиссному решению проблем, а СМИ становятся площадкой для обмена мнениями и поиска решений. Как освещать конфликты сточки зрения журналистики мира, рассказывает Инга Сикорская, программный директор Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА (Кыргызстан).

Инга Сикорская— медиатренер и исследователь, в прошлом журналист. Сейчас она занимается исследованиями языка вражды, троллинга, экстремизма и информационных войн в цифровой среде. Своими знаниями о журналистике мира и журналистике войны Инга Сикорская поделилась на вебинаре для журналистов, организованном общественной организацией Kaz Media Network. Большая часть инструментов была адаптирована ею специально для учебной программы в Центрально-Азиатском регионе.

ЖУРНАЛИСТИКА МИРА — ЭТО КОГДА РЕДАКТОРЫ И РЕПОРТЁРЫ ДЕЛАЮТ ВЫБОР — ЧТО СООБЩАТЬ И КАК СООБЩАТЬ, ЧТО СОЗДАЁТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕСТВА УЧИТЫВАТЬ И РАССМАТРИВАТЬ НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ НА КОНФЛИКТ.

«PEACE JOURNALISM: CONFLICT & PEACEBUILDING», JAKE LYNCH, ANNABEL MCGOLDRICK

Ситуация в глобальном мире и врегионе постоянно меняется, журналистика и медиасообщество находятся сейчас под прессом гибридных войн. Для начала, говорит Инга Сикорская, нужно понять: что такое «мир»? Любая дискуссия о миротворческой журналистике начинается с изучения концепции мира. Традиционно до сегодняшнего дня мир определялся такими дефинициями, как «общество без конфликтов», «общество без насилия». Известный норвежский социолог Йохан Галтунг (Johan Galtung), главный основатель дисциплины изучения мира иконфликтов, в70-е годы прошлого века описал эти концепции.

В частности, одним из наиболее широко известных подходов в политических науках является рассмотрение мира:

·как состояния, характеризующегося отсутствием войны («негативный мир»);

·как активного конструктивного взаимодействия между сторонами, создающего основы для предотвращения причин войны в долгосрочной перспективе («позитивный мир») (Galtung, 1969).

Миротворческая журналистика базируется на концепции номер два— мире, где происходят структурные изменения, поощряющие позитивное развитие. Медиа в таком мире привлекают внимание к людям и инициативам, которые стремятся к гармоничным условиям. СМИ дают площадку для того, чтобы вести публичный конструктивный диалог повопросам, касающимся справедливости, равноправия, мирного созидания.

ЧТО НЕПРИЕМЛЕМО ДЛЯ МИРНОГО РЕПОРТАЖА:

·фокусироваться только навысказываниях лидеров или местной элиты, недавая слово простым жителям;

·замалчивать мирные инициативы;

·ожидать очевидные результаты насилия (заранее делать подсчёты убитых, раненых, материального ущерба— «это может привести кбольшим потерям» ит.д.);

·рассматривать позицию той стороны в противостоянии «Мы— Они», считая подход «другой стороны» проблемой.

Концепция журналистики мира зародилась в конце 90-х годов. Лидерами движения считаются британские журналисты Джейк Линч иАннабель МакГолдрик, которые выступили зато, чтобы журналистика «замир» стала новой нормой освещения событий. Свой опыт ивидение проблем они опубликовали вкниге «Журналистика мира: конфликты и миростроительство».

По словам Инги Сикорской, журналистика мира сейчас коррелирует с другим трендом— журналистикой решений, когда СМИ рассказывают о разных темах, подчёркивая решения, а не сами проблемы. Ещё один тренд, когда в статьях журналисты опираются нарезультаты исследований для соблюдения концепции баланса сил, мирных инициатив.

— ЕСЛИ ВЫ ПИШЕТЕ МАТЕРИАЛ О КОНФЛИКТЕ, ВЗЯВ ФОКУС НА МИРНОЕ РЕШЕНИЕ, МАЛО СОБРАТЬ КОММЕНТАРИИ И ОПРЕДЕЛИТЬ КОНТЕКСТ. НУЖНО СДЕЛАТЬ ГЛУБОКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. ЭТОГО МНОГО В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ. К СОЖАЛЕНИЮ, В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ КРАЙНЕ РЕДКО ВСТРЕЧАЮТСЯ ГЛУБОКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА МЕСТНЫХ ЯЗЫКАХ О МИРЕ И КОНФЛИКТЕ С ФОКУСОМ НА НАШ РЕГИОН, — ИНГА СИКОРСКАЯ.

ПРАВИЛО ТРЁХ «НЕ» В ЖУРНАЛИСТИКЕ МИРА:

·НЕ смягчать конфликт;

·НЕ искать виновных в конфликте;

·НЕ тиражировать мнения и претензии как установленные факты.

Журналистика мира фокусируется на структурных и культурных причинах насилия и его воздействии на реальных людей (а не наабстрактных анализах государств) иопределяет конфликты сточки зрения ихреальной сложности. Аудитория должна понимать, как возник конфликт. Для сравнения: ввоенной журналистике всё проще— есть враг, есть понятие «хорошие против плохих» или «МЫпротив НИХ».

—Журналистика войны ищет виновных, отвечая навопрос «кто первый начал конфликт?». Вжурналистике войны мывсегда видим секретность действий. Миротворческая журналистика прозрачна исоздаёт открытое пространство для диалога. Речь неидёт ораскрытии государственных ивоенных секретов. Под прозрачностью понимается прозрачность структуры конфликта,— пояснила Инга Сикорская.

ЧЕТЫРЕ ПОДХОДА МИРНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ:

1. Создайте площадку для диалога.Выработайте привычку исследовать, обсуждать и создавать диалог, чтобы представить различные перспективы конфликта, формируя общественное мнение для создания мирных инициатив.

Исследуйте причины конфликта: кто главные стороны, каковы цели конфликта, какие проблемы у сторон, которые могли бы привести к конфликту. Спросите, как конфликт затрагивает людей в повседневной жизни? Каких изменений они хотят? Является ли позиция, изложенная их лидерами, единственным или лучшим результатом?

2. Ориентируйтесь на факты.Какие люди заинтересованы в конфликте? Какие уроки люди могут извлечь из разворачивающихся событий? Объясните, как создавались условия для конфликта.

3. Важно мнение простых людей.Сфокусируйте внимание не только на лидерах мнений, а на людях из окружения — женщинах, пожилых, детях. Предоставьте голоса маргинализированным (социально незащищённым) группам людей. Проследите за их историями.

4. Ищите решение проблемы, а не виновных.К примеру, если причиной бунта стала нехватка воды или земельные проблемы, журналистика мира изучает различные решения этой проблемы вместо того, чтобы искать виновных и показывать насилие в репортажах.

Вебинар стал возможным благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID) и был проведён в рамках Центральноазиатской программы MediaCAMP, реализуемой Internews при финансовой поддержке USAID. Kaz Media Network несёт ответственность за его содержание, которое не обязательно отражает позицию USAID или Правительства США. • Военные возле рынка запчастей в во время массовых беспорядков, г. Ош, июнь 2010 год

 • Участники тренинга по медиации и урегулированию конфликтов строят "Башню мира", Бишкек, апрель, 2011 год

 • Тренинг для журналистов по разрушению стереотипов, Бишкек, апрель, 2012 год

 • Семинар по производству командных репортажей в мультинациональных журналистких группах, Бишкек, август, 2012 годКарта инцидентов
Образование и тренинги


СТРАТКОМ, СОСТАВЛЕНИЕ РЕЧЕЙ И ПРАКТИКА ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Состоялся обучающий курс для молодых политических советников Центральной Азии по стратегическому планированию, который ежегодно организуется…

Подробнее


Вебинары


МИРОТВОРЧЕСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА ПРИ ОСВЕЩЕНИИ КОНФЛИКТОВ

Можете ли вы ответить на вопрос: что такое миротворческая журналистика или журналистика мира, как это принято говорить в международной практике?

Это – позитивная журналистика?

Это – смягчение конфликта за счет историй, где говорится о том, как власти решают проблему?

Или это – баланс фактов и мнений, построенных на беспристрастной хронологии освещаемого вами конфликта?

Ни один из трех предложенных вопросов не является миротворческой журналистикой, поскольку она строится на других принципах.

Смотрите видеоурок от Инги Сикорской, директора Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА, медиаэксперта, исследователя, журналистки.

Инга освещала разные конфликтные события, работала в Афганистане, написала ряд учебных пособий для журналистов и активистов, в том числе "Как женщине-журналисту делать визуальные репортажи из Афганистана",

"Как освещать  многообразие и этнические конфликты,"Как журналистам избегать языка вражды в своих репортажах" и другие.

Инга проводит семинары по медиа, кризисным и миротворческим коммуникациям в Центральной Азии и других странах.

 

Смотрите видео-урок с примерами и пояснениями, а потом выполните упражнение.


Подробнее


Наши услуги


МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТА

 

МОНИТОРИНГИ, МЕДИАНАЛИТИКА, МЕДИАЭКСПЕРТИЗЫ КОНТЕНТАГруппа независимого мониторинга, экспертизы, анализа и образования Школы миротворчества и медиатехнологий в ЦА оказывает услуги в НКО секторе, проводит консультации, экспертизу тренинги по вопросам, связанным с медиасферой и публичным дискурсом.

Мы проводим медиа-мониторинги, медиа-исследования, разрабатываем медиа-планы и стратегии, готовим медиа-аналитику по заданным тематикам, а также предлагаем следующие услуги:

·исследование медиа-сферы на основе мониторинга СМИ на предмет освещения по заданной тематике с использованием уникальной методики, анализ, выработка рекомендаций;

·полный медиа-мониторинг и анализ выделенных публикаций по различным индикаторам, в зависимости от задачи– сбор всех материалов об объекте мониторинга по максимально широкому списку с помощью специальных электронных систем мониторинга, ручного поиска и интеллектуальных инструментов для анализа (кыргызский, русский, английский языки);

·по ограниченному медиа-списку – поиск публикаций об объекте мониторинга по определенному списку СМИ (обычно наиболее авторитетные, популярные, значимые с точки зрения достижения ЦА, издания);

·аналитические обзоры по заданной тематике;

·разработка моделей информационно-просветительских кампаний( интеллектуальная логистика, исследование и анализ ситуации, планирование мероприятий, определение аудитории, стратегия, сбор информации, анализ, разработка послания, определение ожидаемых результатов, тестирование кампании, разработка публичных мероприятий, отслеживание результатов кампании);

·разработка медиа-планов, мониторинг и анализ медиа-активности, кризисный медиа-мониторинг, архивный/ретроспективный медиа-мониторинг;

·консультации по созданию медиа-кампаний;

·тренинговые/обучающие услуги, мастер-классы: разработка тематики и программы тренинга;

·проведение медиа-тренингов/мастер-классов;

·информационные услуги (создание релизов, адаптация пресс-релизов под веб-публикацию. линкование, ссылки, теги и т д);

·разработка сценария и создание видео- и аудио-интервью, тезисы;

·подготовка спикеров для пресс-конференций, разработка сценария пресс-конференции и брифингов, тезисы их выступления;

·разработка медиа-плана для участия, выступающего в тематических программах по социально-значимым вопросам;

·редактирование и обработка текстов (кыргызский, русский, английский языки).

Вышеперечисленные услуги осуществляются по договору оказания платных услуг в некоммерческом секторе и рассчитаны в соответствии с калькуляцией платных услуг на текущий год. За подробной информацией обращаться на peacemakingschool@gmail.com или написать сообщение на Фейсбук https://www.facebook.com/Alinapeacemaker


 

 

 

 

Подробнее


Лагерь медиа-инновацийВзгляд изнутри

Партнеры