Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту


Телеканалдагы душмандашуу тили боюнча полемика ЖМКдагы этика боюнча проблеманын бар экендигин көрсөттү

 25-05-2015, 12:41

Телеканалдагы душмандашуу тили боюнча полемика ЖМКдагы этика боюнча проблеманын бар экендигин көрсөттү ЖМКнын өнүгүүсү жана душмандашуу тили боюнча алектенген Тынчтыкты орнотуучу жана медиатехнологиялар мектеби кээ бир орус жана жергиликтүү жалпыга маалымат каражаттары, онлайн басылмалардын «Кыргызстандагы башкы мамлекеттик канал улутчулдукту пропагандалоодо» деген аталыштагы «Арстандар жана чөөлөр жөнүндө» деген аттуу макала боюнча медиадагы жана Интернеттеги полемикалар менен комментарийлерди иликтеп чыккан.

 

Макала 2015-жылдын 19-майында, «Московский Комсомолец-Азия» гезитинде жана веб-сайтында жарыяланган. Анда сөз КР жазуучулар Кошунун мурдагы төрагасы жана коомдук ишмер Абдрахман Алымбаевдин 2014-жылдын декабрь айындагы КТРКнын эфиринде «Тоолуктардын ток шоусу» деген телеберүүсүндөгү орой сүйлөгөндүгү жөнүндө болгон. Аталган программанын алып баруучусу жана эфирдин коногу Кыргызстанда жашаган этностордун арасындагы айырмачылыктарды талкуулашкан. «МК-Азия» гезитиндеги макаланын автору А.Абдрахмановду жана КТРКны «улутчулдук идеяларын билдирүүдө» деп күнөөлөөдө. Ошондой эле 2015-жылдын 19-майында You Tube сайтына телеберүүнүн ошол бөлүгүн чагылдырган 4 мүнөттүк видео жайгаштырылган.

Тынчтыкты орнотуучу жана медиатехнологиялар мектебинин эксперттери акыркы жума ичинде ЖМКда жана Интернетте бул теманы талкуулаган 150 кыска макаланы, постторду, комментарийлерди аныкташкан. Публикациялардын бир топ бөлүгү жек көрүүнүн лексемаларын, ксенофобиялык клишелерди жана стереотиптерди камтыган, эки тарапка тең тийиштүү адамгерчиликсиз метафораларга бай келген. Бул маселе боюнча пикирин билдирген коомдук спикерлерди цитаталоодо, журналисттер жек көрүүгө толгон сөздөрдү пайдаланган. Мындай кадам өз кезегинде аудиторияга жана комментаторлорго терс таасирин тийгизген жана алар да кемсинтүүчү тилди трансляциялашып, дискуссияга тартылган.

Полемика вокруг языка вражды на телеканале обнажила проблемы этики в СМИ

 25-05-2015, 12:34

Полемика вокруг языка вражды на телеканале обнажила проблемы этики в СМИ Школа миротворчества и медиатехнологий, занимающаяся развитием СМИ и исследованиями языка вражды, изучила полемику и комментарии в медиа и Интернете, которые возникли после того, как некоторые российские и местные средства массовой информации, онлайн издания перепечатали статью под названием «О львах и шакалах», с подзаголовком «Главный госканал в Кыргызстане пропагандирует нацизм».

Статья была публикована 19 мая 2015 на веб-сайтеи в газете «Московский Комсомолец-Азия». В ней речь шла о некорректных высказываниях Абдрахмана Алымбаева, бывшего председателя Национального союза писателей КР в передаче «Тоолуктардын ток шоусу» («Ток-шоу горцев»), транслировавшейся в эфире ОТРК в декабре 2014 года. Ведущий и гость программы обсуждали различия между этносами, проживающими в Кыргызстане. Автор статьи в «МК-Азия» обвиняет А.Абдрахманова и ОТРК в «озвучивании нацистских идей». Также 19 мая 2015 года на You Tube было выложено 4-х минутное видео, демонстрирующее часть этой телепередачи.

Эксперты Школы миротворчества и медиатехнологий обнаружили более 150 коротких статей, постов, комментариев обсуждавших эту тему в СМИ и Интернете за последнюю неделю. Большая часть публикаций содержала лексемы ненависти, ксенофобские клише и стереотипы, негуманные метафоры относительно обеих сторон. При цитировании публичных спикеров, высказывавшихся по данному вопросу, журналисты транслировали речь ненависти, что имело негативное влияние на аудиторию и комментаторов, которые тут же вступали в дискуссию, используя оскорбительный язык.

Hate speech debates on TV expose ethical issues in media

 25-05-2015, 00:00

              Hate speech debates on TV expose ethical issues in media School of Peacemaking and Media Technology, involved in media development and hate speech studies, has looked into the debates and comments in media and on the web that appeared after some Russian and local media outlets, online newspapers reprinted the article titled On Lions and Jackals with the subtitle Central State Channel in Kyrgyzstan Promotes Nazism.

The article was published on 19 May 2015 both on the websiteand in Moskovsky Komsomolets-Asia newspaper. It discussed inappropriate statements of Abdrakhman Alymbaev, former chairman of the National Union of Writers of Kyrgyzstan and public figure, in a TV programme Tooluktardyn Tok Shousu (Highlanders Talk Show) broadcasted on OTRK in December 2014. The host and guest of the programme were discussing the differences between ethnic groups residing in Kyrgyzstan. The author of the article in MK-Asia accused Abdrakhmanov and OTRK of "voicing Nazi ideas”.

Also, a 4-minute video demonstrating a part of this TV programme was uploaded to YouTube on May 19, 2015.

Experts of School of Peacemaking and Media Technologyfound more than 150 short articles, posts, comments that discussed this topic in media and on the web last week. The majority of publications contained hate speech, xenophobic clichés and stereotypes, dehumanising metaphors concerning both parties. When quoting public speakers commenting on this issue, journalists conveyed hate speech, which had negative impact on both the audience and commentators that were immediately involved in the debate and used offensive language.


 • Военные возле рынка запчастей в во время массовых беспорядков, г. Ош, июнь 2010 год

 • Участники тренинга по медиации и урегулированию конфликтов строят "Башню мира", Бишкек, апрель, 2011 год

 • Тренинг для журналистов по разрушению стереотипов, Бишкек, апрель, 2012 год

 • Семинар по производству командных репортажей в мультинациональных журналистких группах, Бишкек, август, 2012 год


Он-лайн курс
Образование и тренинги


ЛЕТНЯЯ ШКОЛА В ЕВРОПЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ МИРОТВОРЦЕВ

Для развития следующего поколения миротворцев секретариат ОБСЕ организовывает летнюю школу для 20 молодых людей из стран Южного Кавказа…

Подробнее


Вебинары


ВЕБИНАР ПО РАБОТЕ С НОВОСТНЫМИ РАССЫЛКАМИ ОТ POINTER

Университет Poynter приглашает на вебинар: "Дорогой читатель: как добиться большего с вашей новостной рассылкой", который пройдет 23 мая в 2 часа дня по восточному дневному времени (19:00 часов по кыргызстанскому времени).На вебинар приглашаются руководители СМИ, редакторы бюллетеней и сотрудники по коммуникациям.

Участники узнают, как сделать рассылку полезной и интересной; как развивать бюллетень, чтобы он продолжал отвечать потребностям читателей; о советах и приемах, помогающих привлечь читателей к контенту; о творческих идеях, помогающих создавать хорошие рассылки, и о том, как искать интересный для читателей контент и как определять успешность бюллетеня.Курс ведет Крис Хиггинсон– автор и редакторThe Seattle Times’ Morning Brief.

Регистрация продолжается. Стоимость курса – 29,95 долл. США.

Подробная информация

 

Подробнее


Наши услуги


ПОМОЩЬ В АДВОКАЦИИ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ

ПОМОЩЬ В АДВОКАЦИИ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕГруппа независимого мониторинга, экспертизы и анализа Школы миротворчества оказывает поддержку, проводит  консультации и внесудебную экспертизу по вопросам, связанным с высказываниями или распространением информации в Интернете.

ПОМНИТЕ: независимая оценка спорного контента является весомой доказательной базой при рассмотрении дел и может повлиять на его исход. Инструменты и практики квалификации контента, разработанные и применяемые в экспертизах Школы миротворчества базируются на последних мировых разработках анализа онлайн контента позволяют делать квалифицированные выводы и заключения. 

Эксперты Школы миротворчества входят в группу авторов-разработчиков МЕТОДИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА по проведению  комплексной судебной психолого-лингвистической и религиоведческой экспертизы в Кыргызской Республике, которая была издана в марте 2017 года и станет одним из главных документов для Центра судебных экспертиз Минюста КР.

 

 

 

Подробнее


Лагерь медиа-инновацийВзгляд изнутри

Партнеры